สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๒

 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

ในนามคณาจารย์และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ทุกท่านขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ก้าวผ่านความเป็นนักศึกษาด้วยความพากเพียรมุ่งมั่นจนสำเร็จ ซึ่งนำความปลาบปลื้มมาสู่ครอบครัว คณะ และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก การเดินทางไปข้างหน้าหลังการก้าวจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตในสังคม อยู่อย่างมีความสุข และด้วยความหวังภายใต้ความจริงในสังคมที่เต็มไปด้วยความท้าทายในทุกๆแง่มุมให้ได้อย่างดีและมีสตินั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ ความรู้ที่เรียนมา ความรู้ที่เสาะแสวงหาเพิ่มเติมตลอดเวลา ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและสะสมในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทักษะชีวิตหลายอย่างที่เป็นเครื่องมือช่วยเราในการทำงานกับผู้คนและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม ท้ายนี้ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและครอบครัวสืบไป

 


(ผู้ช่วยศาตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์