ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขา ระดับการศึกษา หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา สถานที่ทำงาน/ตำแหน่งปัจจุบัน อัพเดทเมื่อ
นายคำผอง วงษ์วรรณ์ 41140369 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว   5/10/2553, 18:37:25
กิติยา ทองอินทร์ 42140063 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว MC-Towa International Sweeteners Co.,Ltd.
2 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
19/8/2553, 16:24:26
ชื่นกมล เกษโกศล 42140153 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   24/8/2553, 22:56:41
ชูขวัญ บริสุทธิ์ 42140177 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 26/8/2553, 15:13:59
ณัฐรินีย์ สืบศรี 42140199 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาท่องเที่ยว อุบลพันธุ์ทอง เลขที่ 385 หมู่บ้าน 5 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ. วาริน จ. อุบล 2/9/2553, 15:12:15
ดวงพร บุราณ 42140212 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว MC-Towa International Swwteners Co., Ltd.
เลขที่ 2  ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-4  ต.ห้วยโป่ง  อ. เมือง   จ. ระยอง
21150
18/8/2553, 13:17:52
ดำเกิง บุญรับ 42140225 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว   17/8/2553, 16:19:50
ภูกฤษ ลิมป์ทีปราการ 42140247 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ สาขาตระการ เลขที่ 206 ถนนอุปชิติ แขวงชุหลุ อ. ตระการ จ. อุบลราชธานี 34130 2/9/2553, 15:07:28
นวทิวา พลทม 42140267 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17/8/2553, 15:12:51
ประนอม สุเรรัมย์ 42140317 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd 18/8/2553, 21:44:48
พิริยา บุญสิทธิ์ 42140351 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ RYOYO ELECTRO (THAILAND) CO., LTD.
195 Empire Tower,19/F., 1909 Room. South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
TEL: +66-2659-5701-3  FAX: +66-2659-5705
Sales Coordinator
27/10/2553, 9:23:58
ภัทระ ไผ่เฉลิม 42140362 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 12:02:57
ชลิดา ไวยสุทธา 42140414 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาท่องเที่ยว บมจ. กรุงไทย อาคารนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัมนา กทม 10110 17/8/2553, 16:29:53
วารุณี นราภิรมย์ขวัญ 42140458 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี B.A. (Engligh and Communication) กรุงเทพมหานคร/Customer Service 19/8/2553, 9:38:09
ศิริวรรณ  ชัชวาลยื 42140472 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี English & Com บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)
499/117 หมู่ที่ 17 ช.บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
26/10/2553, 22:36:55
ศิวพร จันทรังสีวรกุล 42140487 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศศบ. บ.PHHP (Thailand) Co.,Ltd
อาคารเสิรมทรัพย์ ชั้น 6, ถ.รัชดาภิเษก
ห้วยขวาง, ห้วยขวาง กทม. 10400

11/12/2553, 12:14:43
นายสุวภัทร ศรีจองแสง 42140494 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19/8/2553, 12:45:30
สุวภัทร ศรีจองแสง 42140494 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถนนสถลมาร์ค ต. ศรีไค อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
17/8/2553, 15:20:10
โสภิดา  พิมประภา 42140571 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 18/11/2553, 23:06:41
นางสาวจันทร์ธิมา วงวังจันทร์ 43140086 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี B.A English and Communication   7/1/2554, 21:12:53
ชมพูนุช ศิลป์เจริญ(รักโคตร) 43140149 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการธุรกิจต่างประเทศ HSBC, U Chu Liang Building
968 Rama IV RD.,Silom
Bangrak Bangkok
10500
30/8/2553, 20:35:46
นายฤทธิไกร บูรณ์เจริญ 45140673 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ การท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
20/8/2553, 9:02:37
ราตรี  เครือพันธ์ 46140123 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รร. นาแกสามัคคีวิทยา   อ.นาแก   จ. นครพนม  48130 6/1/2554, 20:12:27
รุ่งมณี เอี่ยมสะอาด 46140377 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 21/8/2553, 21:20:56
ศศิวิมล คมเฉียบ  46140450 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    20/8/2553, 12:45:38
นางสาวอัจฉราภรณ์ อุ่นทะเล 46140540 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Qatar airways 18/8/2553, 22:30:11
น.ส. ภันทิรา สมโภชน์ 46140979 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บัณฑิต สนามบินสุวรรณภูม - ประชาสัมพันธ์ 19/8/2553, 8:52:47
นางสาวพรรณทิพา สุพิมภพ 47140220 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  สุรินทร์  18/8/2553, 21:41:15
พฤกษพรรณ บรรเทาุทุกข์ 47140242 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   26/8/2553, 19:40:13
พิพัฒน์พงษ์ พันธ์ใหญ่ 47140275 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Business Development Executive /
THAICOM NETWORK CO., LTD
N0. 889, Thai CC Tower, Rm 164-166, 16th Floor,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-672 3726-29
Fax : 02-672 3730 
18/8/2553, 12:20:57
นายมานะศักดิ์ จันทะวี 47140312 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศัลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 298/14 หมู่ 19 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 18/8/2553, 1:10:34
วรารัตน์  โชติกลาง 47140356 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา (A -TECH) 23/8/2553, 13:47:49
วิษณุบุญ ตั้งชนะกิจ 47140370 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Stella Travel Company,  18/8/2553, 14:18:12
สาริยา อาชวานันทกุล 47140444 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   21/8/2553, 19:36:13
สุรีพร สุวรรณกูฎ 47140482 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 9:11:33
อรอุไร   ชัยช่วย 47140543 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต โรงเรียนจักราชวิทยา 28 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 17/8/2553, 22:13:20
อัจฉราพร  เทียนศรี 47140563 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Esplanade  กทม. 10/1/2555, 17:52:13
ณัฐกานต์  47140653 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์   18/8/2553, 7:50:17
ณัฐพร แย้มศรี 47140664 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   22/8/2553, 20:56:29
นางสาวปณิดา เชยประทุม 47140785 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว กศน.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 19/8/2553, 11:15:08
สุธิดา เกตุโสภณ 47140958 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ร.พ. ค่ายสุรนารี/ประชาสัมพันธ์ 17/8/2553, 18:56:27
พรทิพย์  จุลไธสง 47141104 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงพยาบาลพุทไธสง 6/1/2555, 16:44:11
อรุณี ลาภักดี 47141207 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ SAC iT Lt.co. 18/8/2553, 12:04:11
ศักดา  จำปาดะ 47141623 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 5/10/2553, 10:33:29
ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ 47141863 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   18/8/2553, 0:20:38
นางสาวปรีดิพัทธ์  อัครพัฒน์ 48140063 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท ARV Offshore Co., Ltd

กรุงเทพ 10900
18/8/2553, 21:58:08
ดารินทร์  นิลพงษ์ 48140119 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 10/1/2555, 18:31:50
อมลวรรณ  เรืองสา 48140144 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอักษรพัทยา  จังหวัดชลบุรี 5/1/2555, 12:06:44
ญาราภรณ์  วันนา 48140335 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร หจก.วารีเทพ 9/1/2555, 19:39:56
ศุภรางค์ แสงหิรัญ 48140362 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 2/9/2553, 14:36:00
นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์ 48140593 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี 17/8/2553, 16:54:43
สิริยากร บุญสงค์ 48140632 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 114/3 หน้ามหาวิทยาลัยเขมราฐ 2/9/2553, 14:22:35
อัจฉราวดี สีมันตะ 48140706 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน โรงเรียนอำนาจเจริญ เลขที่ 26 หมู่ 13 อ. เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 2/9/2553, 14:48:39
นางสาวประภาพร แก้วอมตวงศ์ 48140735 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 18/8/2553, 19:31:25
อัศวิณี สิมศรี 48141307 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 11/1/2555, 15:37:44
กฤษณ  โอนมณี 48141569 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียน aac  อำนาจเจริญ 7/1/2555, 12:32:18
นิภาพร  อินทะนินท์ 48141594 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอักษรพิทยา  ชลบุรี 5/1/2555, 22:39:20
วิไลพร แดนดี 48141688 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ร้าน Charming Coffee จังหวัดอุดรธานี 10/1/2555, 9:40:03
ภูเบศวร์  บุญราศรี 48141784 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทนิปปอนเอ็กซ์เพรช(ประเทศไทย)  จำกัด  กรุงเทพฯ 5/1/2555, 22:43:52
ธันยพัฒน์  ยศราวาส 48141965 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร. นารีนุกูล 10/1/2555, 17:55:49
สุรศักดิ์ วิฑูรย์ 48142443 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   29/8/2553, 14:12:45
ศุภากร  จินดาหลวง 48142698 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 9:49:54
ทัศนีย์  โสนาเรือ 48142746 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัด ชลบุรี
 ตำแหน่ง Reception
17/8/2553, 17:56:25
ยุพาพร แนวโสภณ 48143080 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว   17/8/2553, 22:21:03
ผกามาศ  สายแสน 48143556 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 9/1/2555, 19:16:21
รวีวรรณ คำสอน 48143789 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญ วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190 2/9/2553, 14:53:42
จิรัติกาล เรือง 48143796 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง หมู่บ้านศรีเมือง เขตทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 2/9/2553, 15:01:35
นายคุณากร เปลื้องทุกข์ 48143811 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารแจ้งวัฒนะ 111/178 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 21/12/2554, 22:57:36
อรพรรณ ร่มศาลา 48143846 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   17/8/2553, 21:28:42
นางสาวณัฐวรรณ ขันทะสีมา 48143918 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 18/8/2553, 16:07:45
PRANG PINGMUANGLEG 48144003 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ตำแหน่งนักวิชาการ
18/8/2553, 11:44:42
พจนีย์ เลียงคำ 48144243 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ประวิติศาสตร์ อำเภอเมืองอำนาจเริญ 19/8/2553, 10:58:56
สุภัสตรา  ทองศิริรัตน์ 48144410 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬาทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี 18/8/2553, 12:38:23
วสุมล ตั้งมานะกุล 48144478 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน   16/12/2554, 18:09:44
ปรัชญา  ทีปีเนตร 48144599 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. โรงเรียนบ้านหนองเทา  จนท.ธุรการในสถานศึกษา 22/8/2553, 12:23:44
นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ 48144807 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศสาตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย(ครูอัตราจ้าง) 22/8/2553, 12:53:35
ภารุจีร์  พุฒทอง 48144959 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลสมนึก  จังหวัดยโสธร 5/1/2555, 12:02:15
ไพรรินทร์  พฤตินอก 49140011 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา ศูนย์อนามัยที่7 อุบลราชธานี 5/1/2555, 14:39:02
จุฑามาศ มุทุจิตต์ 49140011 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท เล็กอินเตอร์เน็ต จำกัด
ถนนสุขุมวิท แขวงพระนครเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 13:47:39
นิวัฒน์  สงมา 49140012 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศึกษาและการพัฒนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5/1/2555, 14:07:00
ฉายตะวัน  ดอกพิกุล 49140014 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  อำนาจเจริญ 5/1/2555, 23:34:01
นางสาวยุพาภรณ์  นิยม 49140057 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 22/10/2553, 13:30:36
นางสาววิภาภรณ์ เขาทอง 49140066 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศศบ. การท่องเที่ยว บริษัทคีรี ทราเวล / ตำแหน่งพนักงานสำรองห้องพัก 15/12/2554, 14:22:23
ศิรินทิพย์  ไตรพรม 49140068 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Holiday Inn Pattaya/Guest Experience Center 24/10/2553, 3:08:48
กุสุมา  แก้วกลม 49140314 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 7-11 สาขาบ้านบัววัด  อุบลราชธานี 7/1/2555, 14:13:12
ช้องนาง เส็งสุวรรณ 49140337 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว บริษัท Marsh PB จำกัด ชั้น 10 อาคาร UBC II 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  19/8/2553, 13:06:24
ทิพย์สุดา  ฤทธิ์ธวัช 49140350 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Riverkwai special travel  ชลบุรี 5/1/2555, 18:04:38
นภาพร  สมมงคล 49140357 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 14:22:01
พิชชาภรณ์  ยืนยง 49140390 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เสริทรัพย์การท่องเที่ยว/ ไกด์/ พนักงานประจำ 17/8/2553, 18:55:19
รมย์ธีรา สมผิว 49140422 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว โรงแรมทอแสง อุบล 17/8/2553, 23:51:38
รัตติการ  โนนใหญ่ 49140423 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว amani koh chong   ตราด 7/1/2555, 10:34:05
รุ้งนภา  พลชะลี 49140430 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Trdinect  กรุงเทพมหานคร 5/1/2555, 15:11:21
ศรีกาญดา  ศรีลาชัย 49140447 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Pepper  lunck  chamchysi 9/1/2555, 18:51:15
สุพัตรา  ทองคำ 49140469 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 1:18:32
อิสรพงษ์  ฝ่ายคุณวงศ์ 49140496 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ร้านข้าวต้มโชคดี  อุบลราชธานี 9/1/2555, 18:00:09
อุไรวรรณ  สายเมฆ 49140499 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   15/12/2554, 15:57:16
ณัฐวุฒิ  สมภาวะ 49140728 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  อุบลราชธานี   6/1/2555, 16:32:23
ยิ่งวัฒนา  พรมหาชัย 49140846 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทคันนาจำกัด  ฉะเชิงเทรา 7/1/2555, 12:07:21
ปริยากร  ไชยภูมิ 49140872 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 9/1/2555, 17:50:30
จินตหรา  ศรีภิรมย์ 49140931 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร เซนทรัลฯ อุดรธานี 6/1/2555, 0:27:37
ธีรดา  หาวัน 49140946 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงไชย  ศรีสะเกษ 10/1/2555, 17:25:40
เกศกนก หาทรัพย์ 49141003 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 15/12/2554, 14:53:01
ธณิดา  แก้วทอง 49141012 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน By ยางร้าก  มุกดาหาร 5/1/2555, 23:24:17
ณัฎฐพัชร ธานัทนรเศรษฐ์ 49141029 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทโกลด์ ยู โกลด์ (ลาว) บ้านสะพานทองเหนือ เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ ลาว 17/8/2553, 16:18:25
วาสนา  พันมงคล 49141036 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บ.ร่วมเจริญพัฒนา  อุบลฯ 7/1/2555, 0:34:53
วิรารัตน์  เมยท่าแค 49141037 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน วิริยะประกันภัยสำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ 7/1/2555, 0:22:47
ธนวรรณ  มณีบุญ 49141062 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม - 5/1/2555, 22:31:14
จีรภา  สุนทร 49141103 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัท ทริปเปิลที  บรอดแบนด์ จำกัด 24/8/2553, 12:38:47
ธนธรณ์  งามชัย 49141114 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปสาสตร์บัญฑิต สาขา ภาษาญี่ปุ่น บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 24/8/2553, 12:53:32
วัชรากร ไตรโยธี 49141153 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรโยธีแฟมิลี่
บ้านเลขที่ 233 หมู่บ้านมารินทร์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
10/1/2555, 9:48:54
พจณิชา  ศกุนะสิงห์ 49141265 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 9:50:51
ฎีรฎา ศรีจองแสง 49141386 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 266/9 ม.6 ต.โคกภู  อ.ภูพาน จ.สกลนคร 15/12/2554, 20:59:21
เนตรนภา  แก่งมงคล 49141426 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ้าน  หนองบัวลำภู 9/1/2555, 18:42:04
กรกนก  ธยาธรรม 49141429 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ปาร์คเกอร์  ฮันนิฟินไทยแลนด์  ระยอง 10/1/2555, 18:44:07
ดวงฤทัย  คนไว  49141441 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนมุกดาหาร 6/1/2555, 0:19:08
นฤมล  พันธ์สุข 49141446 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 13:36:50
อบมา  ศรีรีรานนท์ 49141447 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 5/1/2555, 12:14:37
นิรมล ผาสุขมูล 49141449 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 19/8/2553, 9:13:24
มัญชรี พงศ์สุทธิ 49141459 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี English and Communication   17/8/2553, 20:28:38
รัสดา  มารมย์ 49141465 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์   20/8/2553, 15:37:49
รุ่งเรือง  คำเงิน 49141466 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต โรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง
119/2 ซ.คอนโดศรีเมือง 2 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
15/12/2554, 14:22:13
รุ่งเรือง  คำเงิน 49141466 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงเรียนต้นกล้า   ระยอง 7/1/2555, 10:44:01
วรีรัตน์  พันธ์พีระพิชย์ 49141473 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว หจก.เหลียงเส่งเฮงอวด  ราชบุรี 7/1/2555, 10:50:14
วลีรัตน์  พันธ์พีระพิชย์ 49141473 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว หจก.เหลียงเส่งเฮงฮวด ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 21/10/2553, 19:50:23
สมฤทัย  พรหมทัตโต 49141476 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ร.ร.ปลาปากวิทยา  นครพนม 10/1/2555, 17:28:31
สุพัตรา  คูณชัย 49141483 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงแรมอัมรีฯ  ตราด 10/1/2555, 18:38:19
น.ส.สุรางค์ ทองเกิด 49141485 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำแหน่ง G.S.A
21/8/2553, 11:30:13
เหมือนฝัน  สุทธิเดช 49141498 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว AEON  อุดรธานี 5/1/2555, 18:00:39
กนกวรรณ  แก่นจันทร์ 49141505 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาศตร์รบัณฑิต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ฯ   สมุทปราการ 7/1/2555, 10:15:36
กิตติพล ขนทรัพย์ 49141508 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ขอนแก่น 18/8/2553, 12:24:37
จักรพงศ์  สรรพกิจ 49141512 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 14:16:17
จีรพร  เดชคำภู 49141517 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 13:32:54
บริหาร  ลวดชัยภูมิ 49141540 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว -
5/1/2555, 16:41:18
พัชรี  บัวศรี 49141548 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 14:03:41
พินาภรณ์  งามเชย 49141551 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   5/1/2555, 16:52:36
ศศิวรรณ กาญจนวงศ์ 49141566 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ร้านระหว่างทาง 17/11/2553, 22:44:43
ศิริพร  สู่เสน 49141571 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 16:38:02
นางสาวสุดาวรรณ สมอาจ 49141580 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 8/9/2553, 20:36:19
วิมลวรรณ  โพธิ์ทอง 49141609 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก  อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:25:10
ณัฐสิทธิ์  ขัยภูมิ 49141630 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 6/1/2555, 16:15:05
ภัทรรัตน์ ทองโมลีวรรณ 49141749 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน Sarasas Witaed Rangsit School (bilingual Program )
Chinese Teacher
15/12/2554, 14:38:42
วสันต์ ตั้งชนะกิจ 49141751 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   3/9/2553, 0:41:12
อัญชลี  ตุนา 49141758 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทเคียวอูเออิ  อยุธยา 6/1/2555, 17:07:52
จีรวรรณ บำรุงไทย 49141760 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
10/1/2555, 9:56:21
น.ส.วรรษมล แสนทวีสุข 49141769 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศศบ.ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลฯ 24/8/2553, 14:24:00
นางสาวธิดาพร  ดุนสุข 49141789 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Acronym Consulting Co., Ltd.
   Executive Secretary
18/8/2553, 10:34:02
ธาราทิพย์ พุทธน 49141848 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 88.5 Cake Radio
44/1 ถนนแก้วเสนา ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
11/1/2555, 14:01:34
ณัฐนภัสสร  ขุมทอง 49143052 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ริโก้เซอร์วิสเซส 9/1/2555, 18:30:34
สุนารี  ชนะมี 49144810 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสกรบัณฑิต โรงสีเดชอุดมเกษกรไพบูลย์   อุบลฯ 7/1/2555, 1:26:49
น.ส.กิตติญา พรหมพา 50140026 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15/12/2554, 17:38:11
ทองหมาย  พวงเพชร 50140057 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ.นครชัยแอร์  กทม. 10/1/2555, 18:34:41
ภูริเดช  ขุนแก้ว 50140086 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  จังหวัดยโสธร 5/1/2555, 10:46:50
นิสา  พลภักดี 50140114 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โคแจนเดสเช็ลบางกอกทัส  กทม. 9/1/2555, 18:45:19
วะรังคณา  บำรุงตา 50140149 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ภัณฑุปกรณ์กลเรือยุทธการ  ชลบุรี 9/1/2555, 20:05:31
บรรพชน  บัวชุม 50140217 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ อุ้มเงินพานิิชย์  นครพนม 6/1/2555, 16:26:24
วุฒิชัย  คูณคำตัน 50140235 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒ  สมุทรสาคร 5/1/2555, 23:14:39
คัทลียา  ผาปราวค์ 50140251 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม Fabrinet  ปทุมธานี 10/1/2555, 16:30:14
นวลพักตร์ ศรีสมุทร 50140297 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ccf 5/1/2555, 16:34:24
ปพนพัชร์  โชคธนนะสฏฐ์กุล 50140308 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง Freeland 6/1/2555, 22:58:21
มลฤดี  เดชเสน 50140312 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม sr แอนวานช อินดัสตรัย์  ชลบุรี 7/1/2555, 10:57:27
กฤษดา  บุญมาทน 50140367 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ร้านจีบนาง  อุบลราชธานี 6/1/2555, 0:23:11
นงค์ลักษณ์ จันทเกษ 50140385 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
577/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
11/1/2555, 15:06:11
นันทวัน  แน่นดี 50140392 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอักษรพัทยา  ชลบุรี 6/1/2555, 0:36:57
ภรณ์ทิพย์  ลือทองจักร์ 50140419 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ร.ร.สุดใจวิทยา  สมุทรปราการ 9/1/2555, 19:36:05
วราภรณ์ สีแสด 50140444 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
577 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
11/1/2555, 15:32:28
กิตติพงษ์  อสิพงษ์ 50140477 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.รัตนบุรี  สุรินทร์ 10/1/2555, 17:04:52
ชุติฉัตร  สมวงษ์ 50140507 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญ  อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:49:53
ภัชรากร  คล่องดี 50140521 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.นาทราชกิจพิทยานุสรณ์ 9/1/2555, 19:00:32
ยุวดี  พิมพ์พันธ์ 50140543 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน True  Tower2  กรุงเทพฯ 7/1/2555, 13:38:55
วิทยา  หอมจิต 50140552 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน กนมทหารปืนใหญ่ที่  6 9/1/2555, 19:06:30
จิตกัญญา  ทองคำอวน 50140608 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น siam chuyo    ระยอง 7/1/2555, 12:23:06
นัยนา  บุญกัณฑ์   50140622 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพฯ 7/1/2555, 12:38:25
สุคนทิพย์  สุรวิทย์ 50140677 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น แดนนอนไฮเทคไทยแลนด์ 5/1/2555, 17:56:46
ชลธิชา  คูณพันธ์ 50140712 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัทเอ็มดีทูดีไซน์  จำกัด  กรุงเทพฯ 5/1/2555, 23:02:18
นริศรา  เรืองสา 50140730 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - 6/1/2555, 16:21:54
กนกวรรณ  ขุนจันทร์ 50140994 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทมาร์ค ประเทศไทยกรุงเทพฯ 6/1/2555, 23:30:02
ชลธิดา  จันทะวงศ์ 50141027 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 7/1/2555, 1:12:54
นรรอบ  วงศ์สุพรรณ 50141058 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนแกลงฯ  จังหวัดระยอง 5/1/2555, 22:35:24
อินทิวา  ขำคม 50141160 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย)  จังหวัดอยุธยา 5/1/2555, 15:52:40
นิภาพร  หมู่เพชร 50141276 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ.นอร์มิวคัน  มัลติมีเดีย  จำกัด  กาฬสินธุ์ 9/1/2555, 18:38:09
อุภาพร  โพธิ์สอน 50141357 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Power  Beach  Resort  สุราษฎร์ฯ 9/1/2555, 18:26:29
วิภาวรรณ  ผสมศรี 50141483 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 7/1/2555, 13:19:16
นิภาพร  มหาอุป 50142520 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทแอมพาส  สมุทรปราการ 6/1/2555, 17:10:45
ศริญญา  คุตนาม 50142884 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บ.ซีพีเอฟเทรดดิ้ง  จำกัด  ร้อยเอ็ด 10/1/2555, 18:58:27
อรทัย  อินทะนา 50143056 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บ้านซำขี้เหล็ก 5/1/2555, 16:28:21
ธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์ 50143085 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลนํ้ายืน
12 หมู่บ้านศรีบุญเรือง ถนนร.พ.ช.ใน ตำบลสีวิเชียร อำเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
11/1/2555, 15:13:53
พิศพร  กล้าแข็ง 50143126 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 39/12 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 24/12/2554, 16:19:39
พิศพร กล้าแข็ง 50143126 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนสังข์ลํ่าวิทยา
39/12 หมู่10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
11/1/2555, 14:59:45
กนกพร  วรรณปะโพธิ์ 50143193 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 5/1/2555, 10:01:08
กาญจนา  บุญมานัด 50143205 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 7/1/2555, 12:00:52
เกศราพร  บุญค้อม 50143216 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 10/1/2555, 16:51:48
จักรกฤช  วรรณอุ่น 50143234 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.ดรุณพัฒน์  กทม. 9/1/2555, 18:10:34
นุชชนาถ  ชุมพลรพ 50143289 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนกำแพง  ศรีสะเกษ 7/1/2555, 13:46:55
นฤมล  พูลพล 50143517 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บ้านเป้า  อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:15:54
นุชรา  เพชรไกร 50143535 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บ. ไดอะเรย์ออน  อยุธยา 9/1/2555, 19:32:39
พัชราภรณ์  ทองวงศ์ 50143575 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บ.สหเซเรน  ปราจีนบุรี 9/1/2555, 19:30:11
ภรณ์กนก  เติมใจ 50143597 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 5/1/2555, 16:59:17
สุธีรา  กตะศิรา 50143643 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น อัสโน่ โสริเอะ จังหวัดระยอง 5/1/2555, 13:23:21
ธนาธิป ปิติกะวงศ์ 50143681 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 88.5 Cake Radio
44/1 ถนนแก้วเสนา ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
11/1/2555, 13:54:40
มณฑลีวรรณ ศรีจันทร์ 50143724 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง บริษัท นีโอไลฟ์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารเสริมทรัพย์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 14:12:16
ภูษิต  ภู่มณีวงศ์ 50143805 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ กรมทหารสื่อสาร  กรุงเทพมหานคร 5/1/2555, 17:30:12
ศศิกรานต์  วนัสบดีไพศาล 50143926 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัทน้ำนมไทยจำกัด  จังหวัดมุกดาหาร
5/1/2555, 15:21:36
สุภัสสร  โคตรหา 50143931 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ dean  radio 6/1/2555, 16:53:26
โสรญา  โคต่อเนตร 50143948 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - 5/1/2555, 15:25:58
สุดาพร  คาดหมาย 50144008 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนพึงเคนพิทยา  อุบลราชธานี 6/1/2555, 16:08:12
ปิติพร  พิมพิลา 50144077 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 9/1/2555, 17:54:04
ฐิตาภรณ์  เหล่ามา 50144109 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม WD นวนคร 5/1/2555, 17:26:59
จิวรรธนี  มุทุจิตต์ 50144231 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ - 7/1/2555, 13:08:59
บุปผา  อินจำปา 50144404 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 10:26:12
สะใบพร  ชะนาเทศ 50144460 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 16:24:55
กาญจนา  จะบัง 50144503 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 6/1/2555, 22:53:03
ธนากรณ์  เกษชาติ 50144514 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น   หนองคาย 7/1/2555, 0:52:27
ปรารถนา  ดวงแก้ว 50144549 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บรษัทแอดเดอรานส์ไทย  จำกัด 6/1/2555, 17:04:07
ภรณ์ทิพย์  อินทรุขา 50144558 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น โรกิ  (ประเทศไทย)  จำกัด  ระยอง 9/1/2555, 19:24:01
พรรณธิดา  แบสว่าง 50144707 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ออโต้ริช  กรุงเทพฯ 6/1/2555, 17:14:14
ปิยาภรณ์  กสิกรรมเมธากุล 50144886 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ AIS  กทม. 9/1/2555, 18:14:25
น้ำฝน  พรมกัลยา 50145247 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมแปซิฟิกพาร์ค  ชลบุรี 5/1/2555, 10:20:23
คณิสา  รักชาติ 50145317 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา  ปทุมธานี 5/1/2555, 23:37:33
กานกรัตน์  พละศักดิ์ 50145414 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทโฮมฮับ จำกัด  สาขาใหญ่ทัพไทย   อุบลราชธานี 7/1/2555, 14:25:34
มณีรัตน์  สถาวร 50145526 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Inter Eepress Logistic 5/1/2555, 22:10:16
ศิริลักษ์  รุมกระโทก 50145658 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 9/1/2555, 18:47:34
สริลรัตน์  แก้วพรม 50145669 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สำนักพัฒนาชุมชน  ชัยภูมิ 6/1/2555, 17:26:19
พัทธนันท์  วรังศ์ศิกรณ์ 50145672 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สสน.กกจ.อบ. 5/1/2555, 16:56:19
นางสาว อัมรา น้อยวรรณะ 50145720 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บมจ.อีซี่บาย สาขาอุบลราชธานี 303 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
ตำแหน่ง Interview แผนก Consumer loan
25/12/2554, 14:51:33
อัมรา  น้อยวรรณะ 50145720 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บมจ.อีซี่บาย  อุบลฯ 10/1/2555, 16:49:17
กัลยวรรธน์  หงษา 50145825 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ -
5/1/2555, 23:11:20
พรพินิจ  เสนคสาม 50145830 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บมจ.สยามแม็คโคร  จังหวัดศรีสะเกษ  5/1/2555, 17:41:58
พิมพา  คำมุงคุณ 50145867 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ 9/1/2555, 18:16:40
วรัญญา  มาเหง่า 50145892 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โรงเรียนพนาศึกษา 5/1/2555, 10:31:08
ศิรินทิพย์  ข่ายมณี 50145922 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บ.โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์  จำกัด  (มหาชน) 9/1/2555, 19:58:15
กิตติยา  แก้ววงษา 50145982 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม Parilion  spar  massans  ชลบุรี 10/1/2555, 16:23:04
ทัศวรรณ  เสนาคำ 50146019 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 10/1/2555, 16:36:34
นันธิดา  วาหมงคล 50146022 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง  สุริทร์ 9/1/2555, 17:44:39
ลัดดาวรรณ  หนองแคน 50146082 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 17:02:01
ศิรินทิพย์  เพิ่มยินดี 50146123 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท  CP จังหวัดขอนแก่น 5/1/2555, 17:06:02
สุกัญญา  วงศ์ตายา 50146154 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 17:12:46
ชรัญดา  คำนันดา 50146213 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนบ้ารเด็กวารินฯ 5/1/2555, 23:29:54
ณัฐสินี  ชาววัง 50146248 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร british council   กรุงเทพฯ 7/1/2555, 1:07:22
ธีรพงศ์  ปุริศรี 50146257 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คุมอง(ขอนแก่น สาขาถนนปราชาสโมสร) 5/1/2555, 22:58:30
เนวิกา  ศิริมงคล 50146268 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อุดรธานี 10/1/2555, 18:40:50
วิไลลักษณ์  ศุภกฤตอนันต์ 50146336 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทแคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด 6/1/2555, 23:19:30
ศิริพร  สายแวว 50146352 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ร.ร.บ้านขามน้อย  อุบลฯ 10/1/2555, 17:30:54
สุพัตรา  กะนะหาวงศ์ 50146363 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ไพบูลย์ดีเซล  อุบลฯ 10/1/2555, 17:48:58
อิสราพร  นัยพรม 50146367 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร LC  Electronies (Thailand) 6/1/2555, 23:03:44
เบ็ญจวรรณ จันดวง 50146381 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม โอเรียนตอล การ์เมนท์
5 ซอยกรุงเทพกีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 14:27:01
ณัฐสุดา  ฤทธิทิศ 50146460 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 5/1/2555, 10:05:43
นุสรา  แจ้งสว่าง 50146488 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ   อุบลฯ 7/1/2555, 12:26:54
รัตตินันท์  ลุนดี 50146527 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 5/1/2555, 17:44:52
ศิริพร  ใจแก้ว 50146558 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทศรีอุทัยทัวร์ 5/1/2555, 16:16:01
ชันญ์พิชชา  ทองเติม 50146569 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัท  GSG  กรุงเทพฯ 6/1/2555, 15:48:30
อัญชิษฐา  แสงขาว 50146572 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนกำแพง  ศรีสะเกษ 9/1/2555, 18:07:32
สรัญตา  วงศ์สาลี 50146640 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 5/1/2555, 13:19:26
สิริมา  อยู่คง 50146660 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 7/1/2555, 12:46:41
ศตคูณ  ประวันโพ 50146688 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทสหเซเรน 5/1/2555, 22:18:57
ไกรสิทธิ  ปานกล่ำ 50146702 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ Advance xantract center 5/1/2555, 22:15:10
อริสรา  จันทร์มงคล 50146718 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทเจเทคโตะ  ระยอง 6/1/2555, 23:55:11
จินตหรา  ศรีละเลิศ 50146743 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก  ปทุมธานี 7/1/2555, 14:19:38
กฤษณา  สุภาษร 50146954 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทชันชายไบโฮเทคอินเตอร์เนชันเนล  ปราจีนบุรี 5/1/2555, 10:14:30
งามศิริ  โฮมหุ้มแก้ว 50147012 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10/1/2555, 16:26:56
จักรพงศ์  อันสรกูร 50147025 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทคันนา  จำกัด 5/1/2555, 17:16:43
ธนภูมิ  ทาปัญญา 50147258 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 6/1/2555, 15:52:03
อุมาพร  ขวัญสวัสดิ์ 50147300 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 6/1/2555, 16:49:45
จุฑามาศ เพชราเวช 50147386 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร LG Electronics
192/1 ถนนปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
11/1/2555, 14:19:43
ดารณี สัตยกุล 50147387 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนนิคม2อนุบาล
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
10/1/2555, 9:31:29
พิลาวรรณ  พิมษร 50147398 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ้านซำขี้เหล็ก 5/1/2555, 15:46:25
พิศมัย  สุตรา 50147399 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนเบญจธัญพิทยา  อุบลราชธานี 6/1/2555, 0:33:19
รัชพล  กันทพันธ์ 50147402 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 10/1/2555, 17:33:39
รุจิเรข  ชัชชัยวรวงศ์ 50147403 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 5/1/2555, 15:57:34
วิภารัตน์  อิ่มใจ 50147407 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ้านนาแวง  อุบลราชธานี 6/1/2555, 23:09:59
ศศิธร  ศรีพลาย 50147409 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หจก.มหาจักรการแพทย์  ขอนแก่น 6/1/2555, 0:15:51
ศิริพร  ศรีโกศล 50147410 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร กสท.นนทบุรี 5/1/2555, 23:20:00
ศิริลักษณ์  ชำนาญศร 50147411 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ.ดาวาซูมิ  ลาบอราทอร์  นครราชสีมา 10/1/2555, 18:29:40
สิรินทิพย์  แก้วยนต์ประเสริฐ 50147412 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร LG Electronics (Thailand) 5/1/2555, 23:07:03
จิรตธ์  วรรณทอง 50147419 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทแอดวานซ์ เซอร์วินอินโฟร 5/1/2555, 15:16:14
ชัชฎากรณ์  บัวจูม 50147422 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมฮอลิเดย์อินน์พัทยา  ชลบุรี 7/1/2555, 14:09:32
ธีรภัทร  จันทะบุตร 50147429 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว นครชัยแอร์ 7/1/2555, 10:26:38
นัฐตภรณ์  พรมจันทร์ 50147430 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Thaisankyo  จังหวัดชลบุรี 5/1/2555, 15:29:55
นิภาพร  โพธารินทร์ 50147433 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สันติบุรีสมุยคันทรีคลับ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5/1/2555, 16:45:37
รัชฎาถรณ์  จงรักษ์ 50147441 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Dohome 7/1/2555, 13:57:09
วันวิสา  วันดร 50147444 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว เรือนพฤกษา  บูติก รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี 5/1/2555, 17:37:45
วารุณี  ประไพรเทือง 50147445 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 9/1/2555, 18:34:00
ศรัญญา 50147447 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บัณฑิต   23/12/2554, 10:37:38
ศรัญญา  ละป่อมสาย 50147447 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทชัยนำพัฒน์  จำกัด  อุบลราชธานี 7/1/2555, 14:01:14
สิริรัตน์ บุตรจันทร์ 50147449 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว MK  restausoonts  สงขลา 6/1/2555, 17:21:53
องอุมา  ภาษีทำ 50147457 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 10/1/2555, 17:22:33
นิตยากานต์  พุทธไทสงค์ 50147459 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านบกปาง  ศรีสะเกษ 6/1/2555, 16:39:43
ฐิติกานต์  คลังทรัพย์ 50147460 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 10/1/2555, 16:34:32
พรธิวา  กลิ่นบัวแก้ว 50147467 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร.ร.อนุบาลน้องหญิง  อุบลฯ 7/1/2555, 11:04:11
อรพรรณ  บุญเชิญ 50147468 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ที่ว่าการอำเภอกันทรลักณ์  ศรีสะเกษ 7/1/2555, 13:02:35
สุกัญญา  วิเชียรจัรส 50147473 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทซินเท็คคอนสตาร์คชั่น จำกัด 5/1/2555, 17:09:46
วิมพ์วิภา  กาหลิ่ยภูมิ 50147475 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา  พังงา 7/1/2555, 13:54:20
อัฉราภรณ์  หารสาร 50147476 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ลมทะเลรีสอร์ท  ชลบุรี 6/1/2555, 17:32:45
ปิยะธิต  พุฒพิมพ์ 50147478 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สถานีกาชาดที่7  อุบลฯ 10/1/2555, 18:49:52
วาสนา  จันโทวงศ์ 50147479 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 10:09:16
สมคิด  แน่นอุดร 50147481 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 9/1/2555, 20:00:59
ณัฐวดี  หาญกล้า 50147482 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทไพรย์โฮดิ้ง 5/1/2555, 17:24:21
วซิรพล  ตันติศิรินทร์ 50147483 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 13:27:33
อุดมรัตน์  กุจะพันธ์ 50147484 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มูลนิธิซีซีเอฟเพื่อพัฒยาเด็ก  กรุงเทพฯ 6/1/2555, 16:18:47
พลอยชมพู  สายแก้ว 50147485 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 5/1/2555, 16:49:12
พนกพร  นาดูน 50147487 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร้านกนิการ์ (ขายของ)  อุบลฯ 7/1/2555, 12:12:47
รจนา  คุณทา 50147490 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 9/1/2555, 18:21:07
ทวินันท์  คำเสน 50147491 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม โรงเรียนบ้านหินกอง  อำนาจเจริญ 6/1/2555, 17:29:08
พุทธิศักดิ์  เพชตเวช 50147496 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม unicity  ยโสธร 7/1/2555, 11:10:44
ศมา  ชินชัย 50147497 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 10/1/2555, 18:55:33
น้ำค้าง  คณาศรี 50147498 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร้านไฮโซโมบาย  อุบลราชธานี 9/1/2555, 17:47:07
ขวัญวิภา บุญยงค์ 50147501 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 11/1/2555, 13:26:46
นวพร  ฉัตรทอง 50147505 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร Home office  จังหวัดนนทบุรี 5/1/2555, 22:26:34
รุ่งนภา ธรรมบุญ 50147510 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอก
หมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
11/1/2555, 15:20:57
สไบทิพย์ เชื้อสกล 50147517 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11/1/2555, 15:44:40
สาลินี  เชื่อมรัตน์ 50147518 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ธนาคารกรุงไทย  นครราชศรีมา 7/1/2555, 1:00:33
กาญจนา  ประมูลลี 50147521 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน It s easy  สระบุรี 10/1/2555, 17:09:27
จงกลนี  ผาธรรม 50147522 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 10/1/2555, 16:54:20
จินตหรา  สุวรรณเทน 50147523 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บ.Taobaocargo  นนทบุรี 10/1/2555, 16:56:52
ชญาพร  ตั้งวันเจริญ 50147525 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 9/1/2555, 19:54:51
ชุติพร  งามแก้ว 50147526 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน TC.Taebuocargo  จำกัด  นนทบุรี
9/1/2555, 18:04:28
ณฐพร  แก้วหลอดหัน 50147527 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ 10/1/2555, 17:02:11
นาตยา  พิริยะประกาศ 50147530 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.อาเวมารีอา  อุบลฯ 9/1/2555, 19:46:38
นิภาพร  วงศ์ฟองทอง 50147532 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 9/1/2555, 19:50:04
ปวีณา  แพงสอน 50147533 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน วัดพาธรรมกาย  ปทุมธานี 7/1/2555, 13:42:24
มนตรี  บุญสิทธิ์ 50147534 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.วารีวิทเบ่อวิน  ชลบุรี 9/1/2555, 18:57:32
รตินันท์  ระหงษ์ 50147535 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  ยโสธร 6/1/2555, 23:46:22
รัชดาภรณ์  สะนารี 50147536 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 9/1/2555, 18:54:18
วรารัตน์  แดงสอาด 50147539 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 5/1/2555, 17:47:41
แสงเดือน  มะลิลา 50147546 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทไทยแอ็กโกรเช็กช์เชนช์  ปทุมธานี 6/1/2555, 16:57:54
อรพิน  พุฒิพัตร์ 50147550 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 6/1/2555, 15:59:19
อรอนงค์  รักจันทร์ 50147551 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 6/1/2555, 15:54:47
อรุโณทัย  สายโสภา 50147552 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนเบญจธัญพิทยา  อุบลราชธานี 6/1/2555, 17:01:27
ธิรนันท์  จึงจงสวัสดิ์ 50147553 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ท่าอากาศยานนานาชาติ  อุบลฯ 9/1/2555, 19:12:52
กุลวดี  เผือกผุด 50147560 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ร.ร.บ้านบางปู    ประจวบศีรีขันธ์ 7/1/2555, 12:17:47
จิรารัตน์  ศรีสังข์ 50147563 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น jtekttc(thailand)  ฉะเชิงเทรา 6/1/2555, 23:38:15
จุฬาลักษณ์  พุฒมาลา 50147564 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 5/1/2555, 9:55:25
ธนลเร  ไววุฒิ 50147569 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น Shouei  Furniture  ระยอง 9/1/2555, 19:09:53
ธรวิมล  กิตติวงศ์ 50147570 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทโชคนำชัยไฮเทค  สุพรรณบุรี 7/1/2555, 13:12:32
นิติยา  มณีกัญย์ 50147572 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น Yorozu 5/1/2555, 16:19:22
ปวีณา  ประทุมวัน 50147574 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 10/1/2555, 17:37:07
ปิยาถรณ์  พุฒมาลา 50147575 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ฮิไรเซมิซึ  จำกัด  ชลบุรี 10/1/2555, 17:39:45
พงทร  รักษากุล 50147576 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หลักทรัพย์กสืกรไทย  กรุงเทพฯ 5/1/2555, 17:52:08
พิศมัย  อินทา 50147578 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทไทยอาซาฮีเด่นโซ่  ระยอง 9/1/2555, 17:57:01
มงคลรัช  สาวสัญ 50147580 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 9/1/2555, 19:27:20
รุ่งทิพย์  วรรณงาม 50147582 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ไทยไฟล์ 9/1/2555, 19:21:24
ศิริภาวัลย์  เคืองซอง 50147583 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หอพักปริญญา 9/1/2555, 19:18:54
สมผล  เฮ้ากอก 50147585 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 7/1/2555, 12:43:11
วชิราภรณ์ จำปาอ่อน 50147597 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง T.P.D อุบล
52/9 ซอยชยางกูร18 ถนนชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี 34000
11/1/2555, 14:41:32
จินดาพร  สำราญ 50147603 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ Advance  Contact  Center  กทม. 10/1/2555, 17:45:32
ธัญญพัทธ์  พุฒิพงศ์ปกรณ์ 50147611 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ธนาคารไทยพานิชย์  ศีสะเกษ 10/1/2555, 16:40:09
ธิดารัตน์  สุตะภักดี 50147613 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ อบจ.อุบลราชธานี   7/1/2555, 13:35:38
ภัญญดา  ยอดเสน่ห์ 50147614 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 5/1/2555, 17:32:59
ปนัฐฎา  ผลดี 50147616 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หจก.อรดา อุบลฯ 10/1/2555, 16:43:20
พัชรา  ไชยวัฒนนันทน์   50147619 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ร้าน  168.com 10/1/2555, 18:53:11
ปิยะดา  ซื่อสัตย์ 50147636 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 5/1/2555, 10:35:51
ปภัสรา  ทรัพยะสิทธิ์ 50147650 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บ.ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพฯ)  จำกัด  10/1/2555, 16:46:43
ศุภวัจน์  ศรีสูรเนิน 50147655 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  จังหวัดอุบลราชธานี 5/1/2555, 10:40:31
นัยนา  อภัยศรี 50147659 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ 9/1/2555, 19:43:43
พัชราวดี  ศาลา 50147670 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทคันนา  จำกัด 5/1/2555, 15:41:43
ญัฐชนน  ริปันโน 50147803 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.เดชอุดม 10/1/2555, 16:59:50
พัชริทร์  แก้วเนตร 50147938 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทเทวาทราเวลแอนด์เซอร์วิส  จำกัด  กรุเทพฯ 6/1/2555, 17:18:20
กษมา  สุระเสียง 50413463 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทแอดเดอรานสไทย  จังหวัดบุรีรัมย์ 7/1/2555, 0:02:27
วรวรรณ  โทจันทร์ 50416549 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ธนาคารกรุงเทพ  ศรีสะเกษ 7/1/2555, 0:13:34
ดาริน  แสนทวีสุข 50416594 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น sekisui jushi   ชลบุรี 7/1/2555, 0:45:26
เพ็ญนภา  จันทร์เพ็ชร 491418339 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 5/1/2555, 15:33:35
กันยารัตน์  พิศมัย 550147470 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 17:19:58
นายประมุข  บุบผาวัลย์ 4414300115 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เลขที่ 199 ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045242323
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
25/8/2553, 5:11:36
เมธาวี นินนานนท์ 4714300300 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 27/10/2553, 21:50:59
นายลำพูน มีภาพ 4814300121 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  22/9/2553, 12:41:09
Nguyen Thi Thao 4814300246 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท Social Sciences and Development Mukdahan 13/9/2553, 10:30:31
นันท์นภัส  อยู่ประสงค์ 4914300058 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5/1/2555, 15:06:40
ปกเกศ  กฤตยาวรกูล 4914300069 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 5/1/2555, 13:43:34
พณิดา  ย่อมมี 4914300072 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร kralingsaweg 5/1/2555, 14:00:31
พรรชพร  พันธุ์น้อย 4914300087 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านยางกะเดา  จังหวัดอุบลราชธนี 5/1/2555, 13:48:34
รติรส  พิพิธภักดี 4914300104 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5/1/2555, 15:01:22
สุรีพรรณ  วงศ์งาม 4914300243 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร 5/1/2555, 13:55:00
นิยะดา  ลือนาม 4914300357 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา นิยะดาคอมพิวเตอร์ 5/1/2555, 14:47:18
สุริยา  มิ่งขยัน 4914300438 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา สสอ.นาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 5/1/2555, 14:13:57
วุฒิพงษ์  ผลเพิ่ม 4914300519 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา เสโมทรัพย์การท่องเที่ยว 713-715 5/1/2555, 14:53:58
ลีลาวดี  บุรัสการ 5114442650 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 9/1/2555, 19:03:38
Santi  Sopha 5214600252 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา Champesak  University 5/1/2555, 14:20:06
ชลันดา กะพัง ̀50140619 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารบางกะปิ ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 13:39:35
ชวนพิศ กันทาแจ่ม ̀50147567 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปทุมพิทยาคม 11/1/2555, 13:31:36
จุไลทิพย์ พันธ์ศรีเมือง   มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศศบ.   21/8/2553, 10:29:22
ณัฐศจี มูลรัสศรี   มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์   19/8/2553, 1:45:26
สุวิมล คำสระ   มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง จำปาหอม 5/1/2555, 9:49:47