ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขา ระดับการศึกษา หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา สถานที่ทำงาน/ตำแหน่งปัจจุบัน อัพเดทเมื่อ
นายคำผอง วงษ์วรรณ์ 41140369 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว   5/10/2553, 18:37:25
กิติยา ทองอินทร์ 42140063 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว MC-Towa International Sweeteners Co.,Ltd.
2 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
19/8/2553, 16:24:26
ชื่นกมล เกษโกศล 42140153 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   24/8/2553, 22:56:41
ชูขวัญ บริสุทธิ์ 42140177 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 26/8/2553, 15:13:59
ณัฐรินีย์ สืบศรี 42140199 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาท่องเที่ยว อุบลพันธุ์ทอง เลขที่ 385 หมู่บ้าน 5 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ. วาริน จ. อุบล 2/9/2553, 15:12:15
ดวงพร บุราณ 42140212 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว MC-Towa International Swwteners Co., Ltd.
เลขที่ 2 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.ห้วยโป่ง อ. เมือง จ. ระยอง
21150
18/8/2553, 13:17:52
ดำเกิง บุญรับ 42140225 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว   17/8/2553, 16:19:50
ภูกฤษ ลิมป์ทีปราการ 42140247 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ สาขาตระการ เลขที่ 206 ถนนอุปชิติ แขวงชุหลุ อ. ตระการ จ. อุบลราชธานี 34130 2/9/2553, 15:07:28
นวทิวา พลทม 42140267 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17/8/2553, 15:12:51
ประนอม สุเรรัมย์ 42140317 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd 18/8/2553, 21:44:48
พิริยา บุญสิทธิ์ 42140351 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ RYOYO ELECTRO (THAILAND) CO., LTD.
195 Empire Tower,19/F., 1909 Room. South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
TEL: +66-2659-5701-3 FAX: +66-2659-5705
Sales Coordinator
27/10/2553, 9:23:58
ภัทระ ไผ่เฉลิม 42140362 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 12:02:57
ชลิดา ไวยสุทธา 42140414 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาท่องเที่ยว บมจ. กรุงไทย อาคารนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัมนา กทม 10110 17/8/2553, 16:29:53
วารุณี นราภิรมย์ขวัญ 42140458 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี B.A. (Engligh and Communication) กรุงเทพมหานคร/Customer Service 19/8/2553, 9:38:09
ศิริวรรณ ชัชวาลยื 42140472 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี English & Com บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)
499/117 หมู่ที่ 17 ช.บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
26/10/2553, 22:36:55
ศิวพร จันทรังสีวรกุล 42140487 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศศบ. บ.PHHP (Thailand) Co.,Ltd
อาคารเสิรมทรัพย์ ชั้น 6, ถ.รัชดาภิเษก
ห้วยขวาง, ห้วยขวาง กทม. 10400

11/12/2553, 12:14:43
นายสุวภัทร ศรีจองแสง 42140494 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19/8/2553, 12:45:30
สุวภัทร ศรีจองแสง 42140494 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถนนสถลมาร์ค ต. ศรีไค อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
17/8/2553, 15:20:10
โสภิดา พิมประภา 42140571 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 18/11/2553, 23:06:41
นางสาวจันทร์ธิมา วงวังจันทร์ 43140086 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี B.A English and Communication   7/1/2554, 21:12:53
ชมพูนุช ศิลป์เจริญ(รักโคตร) 43140149 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการธุรกิจต่างประเทศ HSBC, U Chu Liang Building
968 Rama IV RD.,Silom
Bangrak Bangkok
10500
30/8/2553, 20:35:46
นายฤทธิไกร บูรณ์เจริญ 45140673 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ การท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
20/8/2553, 9:02:37
ราตรี เครือพันธ์ 46140123 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รร. นาแกสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ. นครพนม 48130 6/1/2554, 20:12:27
รุ่งมณี เอี่ยมสะอาด 46140377 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 21/8/2553, 21:20:56
ศศิวิมล คมเฉียบ 46140450 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   20/8/2553, 12:45:38
นางสาวอัจฉราภรณ์ อุ่นทะเล 46140540 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Qatar airways 18/8/2553, 22:30:11
น.ส. ภันทิรา สมโภชน์ 46140979 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บัณฑิต สนามบินสุวรรณภูม - ประชาสัมพันธ์ 19/8/2553, 8:52:47
นางสาวพรรณทิพา สุพิมภพ 47140220 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สุรินทร์ 18/8/2553, 21:41:15
พฤกษพรรณ บรรเทาุทุกข์ 47140242 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   26/8/2553, 19:40:13
พิพัฒน์พงษ์ พันธ์ใหญ่ 47140275 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Business Development Executive /
THAICOM NETWORK CO., LTD
N0. 889, Thai CC Tower, Rm 164-166, 16th Floor,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-672 3726-29
Fax : 02-672 3730
18/8/2553, 12:20:57
นายมานะศักดิ์ จันทะวี 47140312 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศัลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 298/14 หมู่ 19 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 18/8/2553, 1:10:34
วรารัตน์ โชติกลาง 47140356 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา (A -TECH) 23/8/2553, 13:47:49
วิษณุบุญ ตั้งชนะกิจ 47140370 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Stella Travel Company, 18/8/2553, 14:18:12
สาริยา อาชวานันทกุล 47140444 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   21/8/2553, 19:36:13
สุรีพร สุวรรณกูฎ 47140482 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 9:11:33
อรอุไร ชัยช่วย 47140543 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต โรงเรียนจักราชวิทยา 28 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 17/8/2553, 22:13:20
อัจฉราพร เทียนศรี 47140563 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Esplanade กทม. 10/1/2555, 17:52:13
ณัฐกานต์ 47140653 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์   18/8/2553, 7:50:17
ณัฐพร แย้มศรี 47140664 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   22/8/2553, 20:56:29
นางสาวปณิดา เชยประทุม 47140785 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว กศน.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 19/8/2553, 11:15:08
สุธิดา เกตุโสภณ 47140958 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ร.พ. ค่ายสุรนารี/ประชาสัมพันธ์ 17/8/2553, 18:56:27
พรทิพย์ จุลไธสง 47141104 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงพยาบาลพุทไธสง 6/1/2555, 16:44:11
อรุณี ลาภักดี 47141207 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ SAC iT Lt.co. 18/8/2553, 12:04:11
ศักดา จำปาดะ 47141623 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 5/10/2553, 10:33:29
ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ 47141863 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   18/8/2553, 0:20:38
นางสาวปรีดิพัทธ์ อัครพัฒน์ 48140063 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท ARV Offshore Co., Ltd

กรุงเทพ 10900
18/8/2553, 21:58:08
ดารินทร์ นิลพงษ์ 48140119 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 10/1/2555, 18:31:50
อมลวรรณ เรืองสา 48140144 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี 5/1/2555, 12:06:44
ญาราภรณ์ วันนา 48140335 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร หจก.วารีเทพ 9/1/2555, 19:39:56
ศุภรางค์ แสงหิรัญ 48140362 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 2/9/2553, 14:36:00
นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์ 48140593 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี 17/8/2553, 16:54:43
สิริยากร บุญสงค์ 48140632 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 114/3 หน้ามหาวิทยาลัยเขมราฐ 2/9/2553, 14:22:35
อัจฉราวดี สีมันตะ 48140706 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน โรงเรียนอำนาจเจริญ เลขที่ 26 หมู่ 13 อ. เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 2/9/2553, 14:48:39
นางสาวประภาพร แก้วอมตวงศ์ 48140735 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 18/8/2553, 19:31:25
อัศวิณี สิมศรี 48141307 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 11/1/2555, 15:37:44
กฤษณ โอนมณี 48141569 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียน aac อำนาจเจริญ 7/1/2555, 12:32:18
นิภาพร อินทะนินท์ 48141594 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอักษรพิทยา ชลบุรี 5/1/2555, 22:39:20
วิไลพร แดนดี 48141688 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ร้าน Charming Coffee จังหวัดอุดรธานี 10/1/2555, 9:40:03
ภูเบศวร์ บุญราศรี 48141784 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทนิปปอนเอ็กซ์เพรช(ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ 5/1/2555, 22:43:52
ธันยพัฒน์ ยศราวาส 48141965 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร. นารีนุกูล 10/1/2555, 17:55:49
สุรศักดิ์ วิฑูรย์ 48142443 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   29/8/2553, 14:12:45
ศุภากร จินดาหลวง 48142698 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 9:49:54
ทัศนีย์ โสนาเรือ 48142746 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัด ชลบุรี
ตำแหน่ง Reception
17/8/2553, 17:56:25
ยุพาพร แนวโสภณ 48143080 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว   17/8/2553, 22:21:03
ผกามาศ สายแสน 48143556 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 9/1/2555, 19:16:21
รวีวรรณ คำสอน 48143789 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญ วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190 2/9/2553, 14:53:42
จิรัติกาล เรือง 48143796 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง หมู่บ้านศรีเมือง เขตทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 2/9/2553, 15:01:35
นายคุณากร เปลื้องทุกข์ 48143811 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารแจ้งวัฒนะ 111/178 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 21/12/2554, 22:57:36
อรพรรณ ร่มศาลา 48143846 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   17/8/2553, 21:28:42
นางสาวณัฐวรรณ ขันทะสีมา 48143918 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 18/8/2553, 16:07:45
PRANG PINGMUANGLEG 48144003 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ตำแหน่งนักวิชาการ
18/8/2553, 11:44:42
พจนีย์ เลียงคำ 48144243 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ประวิติศาสตร์ อำเภอเมืองอำนาจเริญ 19/8/2553, 10:58:56
สุภัสตรา ทองศิริรัตน์ 48144410 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬาทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี 18/8/2553, 12:38:23
วสุมล ตั้งมานะกุล 48144478 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน   16/12/2554, 18:09:44
ปรัชญา ทีปีเนตร 48144599 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. โรงเรียนบ้านหนองเทา จนท.ธุรการในสถานศึกษา 22/8/2553, 12:23:44
นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ 48144807 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศสาตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย(ครูอัตราจ้าง) 22/8/2553, 12:53:35
ภารุจีร์ พุฒทอง 48144959 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลสมนึก จังหวัดยโสธร 5/1/2555, 12:02:15
ไพรรินทร์ พฤตินอก 49140011 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา ศูนย์อนามัยที่7 อุบลราชธานี 5/1/2555, 14:39:02
จุฑามาศ มุทุจิตต์ 49140011 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท เล็กอินเตอร์เน็ต จำกัด
ถนนสุขุมวิท แขวงพระนครเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 13:47:39
นิวัฒน์ สงมา 49140012 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศึกษาและการพัฒนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5/1/2555, 14:07:00
ฉายตะวัน ดอกพิกุล 49140014 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ 5/1/2555, 23:34:01
นางสาวยุพาภรณ์ นิยม 49140057 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 22/10/2553, 13:30:36
นางสาววิภาภรณ์ เขาทอง 49140066 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศศบ. การท่องเที่ยว บริษัทคีรี ทราเวล / ตำแหน่งพนักงานสำรองห้องพัก 15/12/2554, 14:22:23
ศิรินทิพย์ ไตรพรม 49140068 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Holiday Inn Pattaya/Guest Experience Center 24/10/2553, 3:08:48
กุสุมา แก้วกลม 49140314 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 7-11 สาขาบ้านบัววัด อุบลราชธานี 7/1/2555, 14:13:12
ช้องนาง เส็งสุวรรณ 49140337 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว บริษัท Marsh PB จำกัด ชั้น 10 อาคาร UBC II 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 19/8/2553, 13:06:24
ทิพย์สุดา ฤทธิ์ธวัช 49140350 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Riverkwai special travel ชลบุรี 5/1/2555, 18:04:38
นภาพร สมมงคล 49140357 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 14:22:01
พิชชาภรณ์ ยืนยง 49140390 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เสริทรัพย์การท่องเที่ยว/ ไกด์/ พนักงานประจำ 17/8/2553, 18:55:19
รมย์ธีรา สมผิว 49140422 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว โรงแรมทอแสง อุบล 17/8/2553, 23:51:38
รัตติการ โนนใหญ่ 49140423 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว amani koh chong ตราด 7/1/2555, 10:34:05
รุ้งนภา พลชะลี 49140430 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Trdinect กรุงเทพมหานคร 5/1/2555, 15:11:21
ศรีกาญดา ศรีลาชัย 49140447 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Pepper lunck chamchysi 9/1/2555, 18:51:15
สุพัตรา ทองคำ 49140469 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 1:18:32
อิสรพงษ์ ฝ่ายคุณวงศ์ 49140496 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ร้านข้าวต้มโชคดี อุบลราชธานี 9/1/2555, 18:00:09
อุไรวรรณ สายเมฆ 49140499 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   15/12/2554, 15:57:16
ณัฐวุฒิ สมภาวะ 49140728 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ อุบลราชธานี 6/1/2555, 16:32:23
ยิ่งวัฒนา พรมหาชัย 49140846 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทคันนาจำกัด ฉะเชิงเทรา 7/1/2555, 12:07:21
ปริยากร ไชยภูมิ 49140872 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 9/1/2555, 17:50:30
จินตหรา ศรีภิรมย์ 49140931 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร เซนทรัลฯ อุดรธานี 6/1/2555, 0:27:37
ธีรดา หาวัน 49140946 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงไชย ศรีสะเกษ 10/1/2555, 17:25:40
เกศกนก หาทรัพย์ 49141003 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 15/12/2554, 14:53:01
ธณิดา แก้วทอง 49141012 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน By ยางร้าก มุกดาหาร 5/1/2555, 23:24:17
ณัฎฐพัชร ธานัทนรเศรษฐ์ 49141029 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทโกลด์ ยู โกลด์ (ลาว) บ้านสะพานทองเหนือ เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ ลาว 17/8/2553, 16:18:25
วาสนา พันมงคล 49141036 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บ.ร่วมเจริญพัฒนา อุบลฯ 7/1/2555, 0:34:53
วิรารัตน์ เมยท่าแค 49141037 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน วิริยะประกันภัยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 7/1/2555, 0:22:47
ธนวรรณ มณีบุญ 49141062 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม - 5/1/2555, 22:31:14
จีรภา สุนทร 49141103 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด 24/8/2553, 12:38:47
ธนธรณ์ งามชัย 49141114 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปสาสตร์บัญฑิต สาขา ภาษาญี่ปุ่น บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 24/8/2553, 12:53:32
วัชรากร ไตรโยธี 49141153 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรโยธีแฟมิลี่
บ้านเลขที่ 233 หมู่บ้านมารินทร์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
10/1/2555, 9:48:54
พจณิชา ศกุนะสิงห์ 49141265 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   18/8/2553, 9:50:51
ฎีรฎา ศรีจองแสง 49141386 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 266/9 ม.6 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 15/12/2554, 20:59:21
เนตรนภา แก่งมงคล 49141426 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ้าน หนองบัวลำภู 9/1/2555, 18:42:04
กรกนก ธยาธรรม 49141429 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟินไทยแลนด์ ระยอง 10/1/2555, 18:44:07
ดวงฤทัย คนไว 49141441 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนมุกดาหาร 6/1/2555, 0:19:08
นฤมล พันธ์สุข 49141446 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 13:36:50
อบมา ศรีรีรานนท์ 49141447 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 5/1/2555, 12:14:37
นิรมล ผาสุขมูล 49141449 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 19/8/2553, 9:13:24
มัญชรี พงศ์สุทธิ 49141459 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี English and Communication   17/8/2553, 20:28:38
รัสดา มารมย์ 49141465 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์   20/8/2553, 15:37:49
รุ่งเรือง คำเงิน 49141466 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต โรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง
119/2 ซ.คอนโดศรีเมือง 2 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
15/12/2554, 14:22:13
รุ่งเรือง คำเงิน 49141466 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงเรียนต้นกล้า ระยอง 7/1/2555, 10:44:01
วรีรัตน์ พันธ์พีระพิชย์ 49141473 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว หจก.เหลียงเส่งเฮงอวด ราชบุรี 7/1/2555, 10:50:14
วลีรัตน์ พันธ์พีระพิชย์ 49141473 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว หจก.เหลียงเส่งเฮงฮวด ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 21/10/2553, 19:50:23
สมฤทัย พรหมทัตโต 49141476 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ร.ร.ปลาปากวิทยา นครพนม 10/1/2555, 17:28:31
สุพัตรา คูณชัย 49141483 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงแรมอัมรีฯ ตราด 10/1/2555, 18:38:19
น.ส.สุรางค์ ทองเกิด 49141485 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำแหน่ง G.S.A
21/8/2553, 11:30:13
เหมือนฝัน สุทธิเดช 49141498 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว AEON อุดรธานี 5/1/2555, 18:00:39
กนกวรรณ แก่นจันทร์ 49141505 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาศตร์รบัณฑิต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ฯ สมุทปราการ 7/1/2555, 10:15:36
กิตติพล ขนทรัพย์ 49141508 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ขอนแก่น 18/8/2553, 12:24:37
จักรพงศ์ สรรพกิจ 49141512 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 14:16:17
จีรพร เดชคำภู 49141517 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 13:32:54
บริหาร ลวดชัยภูมิ 49141540 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว -
5/1/2555, 16:41:18
พัชรี บัวศรี 49141548 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 7/1/2555, 14:03:41
พินาภรณ์ งามเชย 49141551 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว   5/1/2555, 16:52:36
ศศิวรรณ กาญจนวงศ์ 49141566 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ร้านระหว่างทาง 17/11/2553, 22:44:43
ศิริพร สู่เสน 49141571 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 16:38:02
นางสาวสุดาวรรณ สมอาจ 49141580 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 8/9/2553, 20:36:19
วิมลวรรณ โพธิ์ทอง 49141609 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:25:10
ณัฐสิทธิ์ ขัยภูมิ 49141630 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 6/1/2555, 16:15:05
ภัทรรัตน์ ทองโมลีวรรณ 49141749 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน Sarasas Witaed Rangsit School (bilingual Program )
Chinese Teacher
15/12/2554, 14:38:42
วสันต์ ตั้งชนะกิจ 49141751 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   3/9/2553, 0:41:12
อัญชลี ตุนา 49141758 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทเคียวอูเออิ อยุธยา 6/1/2555, 17:07:52
จีรวรรณ บำรุงไทย 49141760 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
10/1/2555, 9:56:21
น.ส.วรรษมล แสนทวีสุข 49141769 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศศบ.ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลฯ 24/8/2553, 14:24:00
นางสาวธิดาพร ดุนสุข 49141789 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Acronym Consulting Co., Ltd.
Executive Secretary
18/8/2553, 10:34:02
ธาราทิพย์ พุทธน 49141848 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 88.5 Cake Radio
44/1 ถนนแก้วเสนา ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
11/1/2555, 14:01:34
ณัฐนภัสสร ขุมทอง 49143052 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ริโก้เซอร์วิสเซส 9/1/2555, 18:30:34
สุนารี ชนะมี 49144810 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสกรบัณฑิต โรงสีเดชอุดมเกษกรไพบูลย์ อุบลฯ 7/1/2555, 1:26:49
น.ส.กิตติญา พรหมพา 50140026 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15/12/2554, 17:38:11
ทองหมาย พวงเพชร 50140057 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ.นครชัยแอร์ กทม. 10/1/2555, 18:34:41
ภูริเดช ขุนแก้ว 50140086 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร 5/1/2555, 10:46:50
นิสา พลภักดี 50140114 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โคแจนเดสเช็ลบางกอกทัส กทม. 9/1/2555, 18:45:19
วะรังคณา บำรุงตา 50140149 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ภัณฑุปกรณ์กลเรือยุทธการ ชลบุรี 9/1/2555, 20:05:31
บรรพชน บัวชุม 50140217 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ อุ้มเงินพานิิชย์ นครพนม 6/1/2555, 16:26:24
วุฒิชัย คูณคำตัน 50140235 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒ สมุทรสาคร 5/1/2555, 23:14:39
คัทลียา ผาปราวค์ 50140251 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม Fabrinet ปทุมธานี 10/1/2555, 16:30:14
นวลพักตร์ ศรีสมุทร 50140297 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ccf 5/1/2555, 16:34:24
ปพนพัชร์ โชคธนนะสฏฐ์กุล 50140308 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง Freeland 6/1/2555, 22:58:21
มลฤดี เดชเสน 50140312 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม sr แอนวานช อินดัสตรัย์ ชลบุรี 7/1/2555, 10:57:27
กฤษดา บุญมาทน 50140367 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ร้านจีบนาง อุบลราชธานี 6/1/2555, 0:23:11
นงค์ลักษณ์ จันทเกษ 50140385 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
577/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
11/1/2555, 15:06:11
นันทวัน แน่นดี 50140392 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอักษรพัทยา ชลบุรี 6/1/2555, 0:36:57
ภรณ์ทิพย์ ลือทองจักร์ 50140419 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ร.ร.สุดใจวิทยา สมุทรปราการ 9/1/2555, 19:36:05
วราภรณ์ สีแสด 50140444 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
577 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
11/1/2555, 15:32:28
กิตติพงษ์ อสิพงษ์ 50140477 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.รัตนบุรี สุรินทร์ 10/1/2555, 17:04:52
ชุติฉัตร สมวงษ์ 50140507 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญ อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:49:53
ภัชรากร คล่องดี 50140521 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.นาทราชกิจพิทยานุสรณ์ 9/1/2555, 19:00:32
ยุวดี พิมพ์พันธ์ 50140543 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน True Tower2 กรุงเทพฯ 7/1/2555, 13:38:55
วิทยา หอมจิต 50140552 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน กนมทหารปืนใหญ่ที่ 6 9/1/2555, 19:06:30
จิตกัญญา ทองคำอวน 50140608 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น siam chuyo ระยอง 7/1/2555, 12:23:06
นัยนา บุญกัณฑ์ 50140622 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 7/1/2555, 12:38:25
สุคนทิพย์ สุรวิทย์ 50140677 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น แดนนอนไฮเทคไทยแลนด์ 5/1/2555, 17:56:46
ชลธิชา คูณพันธ์ 50140712 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัทเอ็มดีทูดีไซน์ จำกัด กรุงเทพฯ 5/1/2555, 23:02:18
นริศรา เรืองสา 50140730 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - 6/1/2555, 16:21:54
กนกวรรณ ขุนจันทร์ 50140994 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทมาร์ค ประเทศไทยกรุงเทพฯ 6/1/2555, 23:30:02
ชลธิดา จันทะวงศ์ 50141027 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 7/1/2555, 1:12:54
นรรอบ วงศ์สุพรรณ 50141058 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนแกลงฯ จังหวัดระยอง 5/1/2555, 22:35:24
อินทิวา ขำคม 50141160 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จังหวัดอยุธยา 5/1/2555, 15:52:40
นิภาพร หมู่เพชร 50141276 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ.นอร์มิวคัน มัลติมีเดีย จำกัด กาฬสินธุ์ 9/1/2555, 18:38:09
อุภาพร โพธิ์สอน 50141357 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Power Beach Resort สุราษฎร์ฯ 9/1/2555, 18:26:29
วิภาวรรณ ผสมศรี 50141483 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 7/1/2555, 13:19:16
นิภาพร มหาอุป 50142520 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทแอมพาส สมุทรปราการ 6/1/2555, 17:10:45
ศริญญา คุตนาม 50142884 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บ.ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด ร้อยเอ็ด 10/1/2555, 18:58:27
อรทัย อินทะนา 50143056 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บ้านซำขี้เหล็ก 5/1/2555, 16:28:21
ธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์ 50143085 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลนํ้ายืน
12 หมู่บ้านศรีบุญเรือง ถนนร.พ.ช.ใน ตำบลสีวิเชียร อำเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
11/1/2555, 15:13:53
พิศพร กล้าแข็ง 50143126 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 39/12 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 24/12/2554, 16:19:39
พิศพร กล้าแข็ง 50143126 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนสังข์ลํ่าวิทยา
39/12 หมู่10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
11/1/2555, 14:59:45
กนกพร วรรณปะโพธิ์ 50143193 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 5/1/2555, 10:01:08
กาญจนา บุญมานัด 50143205 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 7/1/2555, 12:00:52
เกศราพร บุญค้อม 50143216 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 10/1/2555, 16:51:48
จักรกฤช วรรณอุ่น 50143234 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.ดรุณพัฒน์ กทม. 9/1/2555, 18:10:34
นุชชนาถ ชุมพลรพ 50143289 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนกำแพง ศรีสะเกษ 7/1/2555, 13:46:55
นฤมล พูลพล 50143517 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บ้านเป้า อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:15:54
นุชรา เพชรไกร 50143535 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บ. ไดอะเรย์ออน อยุธยา 9/1/2555, 19:32:39
พัชราภรณ์ ทองวงศ์ 50143575 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บ.สหเซเรน ปราจีนบุรี 9/1/2555, 19:30:11
ภรณ์กนก เติมใจ 50143597 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 5/1/2555, 16:59:17
สุธีรา กตะศิรา 50143643 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น อัสโน่ โสริเอะ จังหวัดระยอง 5/1/2555, 13:23:21
ธนาธิป ปิติกะวงศ์ 50143681 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 88.5 Cake Radio
44/1 ถนนแก้วเสนา ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
11/1/2555, 13:54:40
มณฑลีวรรณ ศรีจันทร์ 50143724 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง บริษัท นีโอไลฟ์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารเสริมทรัพย์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 14:12:16
ภูษิต ภู่มณีวงศ์ 50143805 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ กรมทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร 5/1/2555, 17:30:12
ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล 50143926 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัทน้ำนมไทยจำกัด จังหวัดมุกดาหาร
5/1/2555, 15:21:36
สุภัสสร โคตรหา 50143931 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ dean radio 6/1/2555, 16:53:26
โสรญา โคต่อเนตร 50143948 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - 5/1/2555, 15:25:58
สุดาพร คาดหมาย 50144008 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนพึงเคนพิทยา อุบลราชธานี 6/1/2555, 16:08:12
ปิติพร พิมพิลา 50144077 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 9/1/2555, 17:54:04
ฐิตาภรณ์ เหล่ามา 50144109 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม WD นวนคร 5/1/2555, 17:26:59
จิวรรธนี มุทุจิตต์ 50144231 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ - 7/1/2555, 13:08:59
บุปผา อินจำปา 50144404 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 10:26:12
สะใบพร ชะนาเทศ 50144460 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 16:24:55
กาญจนา จะบัง 50144503 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 6/1/2555, 22:53:03
ธนากรณ์ เกษชาติ 50144514 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น หนองคาย 7/1/2555, 0:52:27
ปรารถนา ดวงแก้ว 50144549 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บรษัทแอดเดอรานส์ไทย จำกัด 6/1/2555, 17:04:07
ภรณ์ทิพย์ อินทรุขา 50144558 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง 9/1/2555, 19:24:01
พรรณธิดา แบสว่าง 50144707 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ออโต้ริช กรุงเทพฯ 6/1/2555, 17:14:14
ปิยาภรณ์ กสิกรรมเมธากุล 50144886 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ AIS กทม. 9/1/2555, 18:14:25
น้ำฝน พรมกัลยา 50145247 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมแปซิฟิกพาร์ค ชลบุรี 5/1/2555, 10:20:23
คณิสา รักชาติ 50145317 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ปทุมธานี 5/1/2555, 23:37:33
กานกรัตน์ พละศักดิ์ 50145414 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทโฮมฮับ จำกัด สาขาใหญ่ทัพไทย อุบลราชธานี 7/1/2555, 14:25:34
มณีรัตน์ สถาวร 50145526 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Inter Eepress Logistic 5/1/2555, 22:10:16
ศิริลักษ์ รุมกระโทก 50145658 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 9/1/2555, 18:47:34
สริลรัตน์ แก้วพรม 50145669 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สำนักพัฒนาชุมชน ชัยภูมิ 6/1/2555, 17:26:19
พัทธนันท์ วรังศ์ศิกรณ์ 50145672 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สสน.กกจ.อบ. 5/1/2555, 16:56:19
นางสาว อัมรา น้อยวรรณะ 50145720 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บมจ.อีซี่บาย สาขาอุบลราชธานี 303 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
ตำแหน่ง Interview แผนก Consumer loan
25/12/2554, 14:51:33
อัมรา น้อยวรรณะ 50145720 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บมจ.อีซี่บาย อุบลฯ 10/1/2555, 16:49:17
กัลยวรรธน์ หงษา 50145825 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ -
5/1/2555, 23:11:20
พรพินิจ เสนคสาม 50145830 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บมจ.สยามแม็คโคร จังหวัดศรีสะเกษ 5/1/2555, 17:41:58
พิมพา คำมุงคุณ 50145867 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ 9/1/2555, 18:16:40
วรัญญา มาเหง่า 50145892 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โรงเรียนพนาศึกษา 5/1/2555, 10:31:08
ศิรินทิพย์ ข่ายมณี 50145922 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 9/1/2555, 19:58:15
กิตติยา แก้ววงษา 50145982 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม Parilion spar massans ชลบุรี 10/1/2555, 16:23:04
ทัศวรรณ เสนาคำ 50146019 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 10/1/2555, 16:36:34
นันธิดา วาหมงคล 50146022 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สุริทร์ 9/1/2555, 17:44:39
ลัดดาวรรณ หนองแคน 50146082 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 5/1/2555, 17:02:01
ศิรินทิพย์ เพิ่มยินดี 50146123 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท CP จังหวัดขอนแก่น 5/1/2555, 17:06:02
สุกัญญา วงศ์ตายา 50146154 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 17:12:46
ชรัญดา คำนันดา 50146213 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนบ้ารเด็กวารินฯ 5/1/2555, 23:29:54
ณัฐสินี ชาววัง 50146248 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร british council กรุงเทพฯ 7/1/2555, 1:07:22
ธีรพงศ์ ปุริศรี 50146257 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คุมอง(ขอนแก่น สาขาถนนปราชาสโมสร) 5/1/2555, 22:58:30
เนวิกา ศิริมงคล 50146268 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อุดรธานี 10/1/2555, 18:40:50
วิไลลักษณ์ ศุภกฤตอนันต์ 50146336 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทแคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด 6/1/2555, 23:19:30
ศิริพร สายแวว 50146352 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ร.ร.บ้านขามน้อย อุบลฯ 10/1/2555, 17:30:54
สุพัตรา กะนะหาวงศ์ 50146363 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ไพบูลย์ดีเซล อุบลฯ 10/1/2555, 17:48:58
อิสราพร นัยพรม 50146367 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร LC Electronies (Thailand) 6/1/2555, 23:03:44
เบ็ญจวรรณ จันดวง 50146381 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม โอเรียนตอล การ์เมนท์
5 ซอยกรุงเทพกีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 14:27:01
ณัฐสุดา ฤทธิทิศ 50146460 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 5/1/2555, 10:05:43
นุสรา แจ้งสว่าง 50146488 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อุบลฯ 7/1/2555, 12:26:54
รัตตินันท์ ลุนดี 50146527 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 5/1/2555, 17:44:52
ศิริพร ใจแก้ว 50146558 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทศรีอุทัยทัวร์ 5/1/2555, 16:16:01
ชันญ์พิชชา ทองเติม 50146569 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัท GSG กรุงเทพฯ 6/1/2555, 15:48:30
อัญชิษฐา แสงขาว 50146572 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนกำแพง ศรีสะเกษ 9/1/2555, 18:07:32
สรัญตา วงศ์สาลี 50146640 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 5/1/2555, 13:19:26
สิริมา อยู่คง 50146660 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 7/1/2555, 12:46:41
ศตคูณ ประวันโพ 50146688 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทสหเซเรน 5/1/2555, 22:18:57
ไกรสิทธิ ปานกล่ำ 50146702 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ Advance xantract center 5/1/2555, 22:15:10
อริสรา จันทร์มงคล 50146718 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทเจเทคโตะ ระยอง 6/1/2555, 23:55:11
จินตหรา ศรีละเลิศ 50146743 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก ปทุมธานี 7/1/2555, 14:19:38
กฤษณา สุภาษร 50146954 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทชันชายไบโฮเทคอินเตอร์เนชันเนล ปราจีนบุรี 5/1/2555, 10:14:30
งามศิริ โฮมหุ้มแก้ว 50147012 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10/1/2555, 16:26:56
จักรพงศ์ อันสรกูร 50147025 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทคันนา จำกัด 5/1/2555, 17:16:43
ธนภูมิ ทาปัญญา 50147258 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 6/1/2555, 15:52:03
อุมาพร ขวัญสวัสดิ์ 50147300 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 6/1/2555, 16:49:45
จุฑามาศ เพชราเวช 50147386 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร LG Electronics
192/1 ถนนปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
11/1/2555, 14:19:43
ดารณี สัตยกุล 50147387 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนนิคม2อนุบาล
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
10/1/2555, 9:31:29
พิลาวรรณ พิมษร 50147398 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ้านซำขี้เหล็ก 5/1/2555, 15:46:25
พิศมัย สุตรา 50147399 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนเบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี 6/1/2555, 0:33:19
รัชพล กันทพันธ์ 50147402 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 10/1/2555, 17:33:39
รุจิเรข ชัชชัยวรวงศ์ 50147403 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 5/1/2555, 15:57:34
วิภารัตน์ อิ่มใจ 50147407 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ้านนาแวง อุบลราชธานี 6/1/2555, 23:09:59
ศศิธร ศรีพลาย 50147409 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หจก.มหาจักรการแพทย์ ขอนแก่น 6/1/2555, 0:15:51
ศิริพร ศรีโกศล 50147410 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร กสท.นนทบุรี 5/1/2555, 23:20:00
ศิริลักษณ์ ชำนาญศร 50147411 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บ.ดาวาซูมิ ลาบอราทอร์ นครราชสีมา 10/1/2555, 18:29:40
สิรินทิพย์ แก้วยนต์ประเสริฐ 50147412 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร LG Electronics (Thailand) 5/1/2555, 23:07:03
จิรตธ์ วรรณทอง 50147419 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทแอดวานซ์ เซอร์วินอินโฟร 5/1/2555, 15:16:14
ชัชฎากรณ์ บัวจูม 50147422 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมฮอลิเดย์อินน์พัทยา ชลบุรี 7/1/2555, 14:09:32
ธีรภัทร จันทะบุตร 50147429 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว นครชัยแอร์ 7/1/2555, 10:26:38
นัฐตภรณ์ พรมจันทร์ 50147430 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Thaisankyo จังหวัดชลบุรี 5/1/2555, 15:29:55
นิภาพร โพธารินทร์ 50147433 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สันติบุรีสมุยคันทรีคลับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5/1/2555, 16:45:37
รัชฎาถรณ์ จงรักษ์ 50147441 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Dohome 7/1/2555, 13:57:09
วันวิสา วันดร 50147444 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว เรือนพฤกษา บูติก รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี 5/1/2555, 17:37:45
วารุณี ประไพรเทือง 50147445 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 9/1/2555, 18:34:00
ศรัญญา 50147447 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บัณฑิต   23/12/2554, 10:37:38
ศรัญญา ละป่อมสาย 50147447 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทชัยนำพัฒน์ จำกัด อุบลราชธานี 7/1/2555, 14:01:14
สิริรัตน์ บุตรจันทร์ 50147449 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว MK restausoonts สงขลา 6/1/2555, 17:21:53
องอุมา ภาษีทำ 50147457 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 10/1/2555, 17:22:33
นิตยากานต์ พุทธไทสงค์ 50147459 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านบกปาง ศรีสะเกษ 6/1/2555, 16:39:43
ฐิติกานต์ คลังทรัพย์ 50147460 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 10/1/2555, 16:34:32
พรธิวา กลิ่นบัวแก้ว 50147467 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร.ร.อนุบาลน้องหญิง อุบลฯ 7/1/2555, 11:04:11
อรพรรณ บุญเชิญ 50147468 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ที่ว่าการอำเภอกันทรลักณ์ ศรีสะเกษ 7/1/2555, 13:02:35
สุกัญญา วิเชียรจัรส 50147473 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทซินเท็คคอนสตาร์คชั่น จำกัด 5/1/2555, 17:09:46
วิมพ์วิภา กาหลิ่ยภูมิ 50147475 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา พังงา 7/1/2555, 13:54:20
อัฉราภรณ์ หารสาร 50147476 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ลมทะเลรีสอร์ท ชลบุรี 6/1/2555, 17:32:45
ปิยะธิต พุฒพิมพ์ 50147478 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สถานีกาชาดที่7 อุบลฯ 10/1/2555, 18:49:52
วาสนา จันโทวงศ์ 50147479 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 10:09:16
สมคิด แน่นอุดร 50147481 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 9/1/2555, 20:00:59
ณัฐวดี หาญกล้า 50147482 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทไพรย์โฮดิ้ง 5/1/2555, 17:24:21
วซิรพล ตันติศิรินทร์ 50147483 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 13:27:33
อุดมรัตน์ กุจะพันธ์ 50147484 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มูลนิธิซีซีเอฟเพื่อพัฒยาเด็ก กรุงเทพฯ 6/1/2555, 16:18:47
พลอยชมพู สายแก้ว 50147485 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 5/1/2555, 16:49:12
พนกพร นาดูน 50147487 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร้านกนิการ์ (ขายของ) อุบลฯ 7/1/2555, 12:12:47
รจนา คุณทา 50147490 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 9/1/2555, 18:21:07
ทวินันท์ คำเสน 50147491 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม โรงเรียนบ้านหินกอง อำนาจเจริญ 6/1/2555, 17:29:08
พุทธิศักดิ์ เพชตเวช 50147496 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม unicity ยโสธร 7/1/2555, 11:10:44
ศมา ชินชัย 50147497 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 10/1/2555, 18:55:33
น้ำค้าง คณาศรี 50147498 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร้านไฮโซโมบาย อุบลราชธานี 9/1/2555, 17:47:07
ขวัญวิภา บุญยงค์ 50147501 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 11/1/2555, 13:26:46
นวพร ฉัตรทอง 50147505 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร Home office จังหวัดนนทบุรี 5/1/2555, 22:26:34
รุ่งนภา ธรรมบุญ 50147510 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอก
หมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
11/1/2555, 15:20:57
สไบทิพย์ เชื้อสกล 50147517 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11/1/2555, 15:44:40
สาลินี เชื่อมรัตน์ 50147518 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ธนาคารกรุงไทย นครราชศรีมา 7/1/2555, 1:00:33
กาญจนา ประมูลลี 50147521 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน It s easy สระบุรี 10/1/2555, 17:09:27
จงกลนี ผาธรรม 50147522 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 10/1/2555, 16:54:20
จินตหรา สุวรรณเทน 50147523 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บ.Taobaocargo นนทบุรี 10/1/2555, 16:56:52
ชญาพร ตั้งวันเจริญ 50147525 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 9/1/2555, 19:54:51
ชุติพร งามแก้ว 50147526 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน TC.Taebuocargo จำกัด นนทบุรี
9/1/2555, 18:04:28
ณฐพร แก้วหลอดหัน 50147527 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ 10/1/2555, 17:02:11
นาตยา พิริยะประกาศ 50147530 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.อาเวมารีอา อุบลฯ 9/1/2555, 19:46:38
นิภาพร วงศ์ฟองทอง 50147532 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 9/1/2555, 19:50:04
ปวีณา แพงสอน 50147533 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน วัดพาธรรมกาย ปทุมธานี 7/1/2555, 13:42:24
มนตรี บุญสิทธิ์ 50147534 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.วารีวิทเบ่อวิน ชลบุรี 9/1/2555, 18:57:32
รตินันท์ ระหงษ์ 50147535 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร 6/1/2555, 23:46:22
รัชดาภรณ์ สะนารี 50147536 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 9/1/2555, 18:54:18
วรารัตน์ แดงสอาด 50147539 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 5/1/2555, 17:47:41
แสงเดือน มะลิลา 50147546 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน บริษัทไทยแอ็กโกรเช็กช์เชนช์ ปทุมธานี 6/1/2555, 16:57:54
อรพิน พุฒิพัตร์ 50147550 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 6/1/2555, 15:59:19
อรอนงค์ รักจันทร์ 50147551 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 6/1/2555, 15:54:47
อรุโณทัย สายโสภา 50147552 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน โรงเรียนเบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี 6/1/2555, 17:01:27
ธิรนันท์ จึงจงสวัสดิ์ 50147553 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลฯ 9/1/2555, 19:12:52
กุลวดี เผือกผุด 50147560 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ร.ร.บ้านบางปู ประจวบศีรีขันธ์ 7/1/2555, 12:17:47
จิรารัตน์ ศรีสังข์ 50147563 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น jtekttc(thailand) ฉะเชิงเทรา 6/1/2555, 23:38:15
จุฬาลักษณ์ พุฒมาลา 50147564 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 5/1/2555, 9:55:25
ธนลเร ไววุฒิ 50147569 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น Shouei Furniture ระยอง 9/1/2555, 19:09:53
ธรวิมล กิตติวงศ์ 50147570 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทโชคนำชัยไฮเทค สุพรรณบุรี 7/1/2555, 13:12:32
นิติยา มณีกัญย์ 50147572 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น Yorozu 5/1/2555, 16:19:22
ปวีณา ประทุมวัน 50147574 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 10/1/2555, 17:37:07
ปิยาถรณ์ พุฒมาลา 50147575 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ฮิไรเซมิซึ จำกัด ชลบุรี 10/1/2555, 17:39:45
พงทร รักษากุล 50147576 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หลักทรัพย์กสืกรไทย กรุงเทพฯ 5/1/2555, 17:52:08
พิศมัย อินทา 50147578 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทไทยอาซาฮีเด่นโซ่ ระยอง 9/1/2555, 17:57:01
มงคลรัช สาวสัญ 50147580 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 9/1/2555, 19:27:20
รุ่งทิพย์ วรรณงาม 50147582 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ไทยไฟล์ 9/1/2555, 19:21:24
ศิริภาวัลย์ เคืองซอง 50147583 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หอพักปริญญา 9/1/2555, 19:18:54
สมผล เฮ้ากอก 50147585 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 7/1/2555, 12:43:11
วชิราภรณ์ จำปาอ่อน 50147597 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง T.P.D อุบล
52/9 ซอยชยางกูร18 ถนนชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี 34000
11/1/2555, 14:41:32
จินดาพร สำราญ 50147603 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ Advance Contact Center กทม. 10/1/2555, 17:45:32
ธัญญพัทธ์ พุฒิพงศ์ปกรณ์ 50147611 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ธนาคารไทยพานิชย์ ศีสะเกษ 10/1/2555, 16:40:09
ธิดารัตน์ สุตะภักดี 50147613 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ อบจ.อุบลราชธานี 7/1/2555, 13:35:38
ภัญญดา ยอดเสน่ห์ 50147614 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 5/1/2555, 17:32:59
ปนัฐฎา ผลดี 50147616 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หจก.อรดา อุบลฯ 10/1/2555, 16:43:20
พัชรา ไชยวัฒนนันทน์ 50147619 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ร้าน 168.com 10/1/2555, 18:53:11
ปิยะดา ซื่อสัตย์ 50147636 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 5/1/2555, 10:35:51
ปภัสรา ทรัพยะสิทธิ์ 50147650 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บ.ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพฯ) จำกัด 10/1/2555, 16:46:43
ศุภวัจน์ ศรีสูรเนิน 50147655 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 5/1/2555, 10:40:31
นัยนา อภัยศรี 50147659 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ 9/1/2555, 19:43:43
พัชราวดี ศาลา 50147670 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัทคันนา จำกัด 5/1/2555, 15:41:43
ญัฐชนน ริปันโน 50147803 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน ร.ร.เดชอุดม 10/1/2555, 16:59:50
พัชริทร์ แก้วเนตร 50147938 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทเทวาทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุเทพฯ 6/1/2555, 17:18:20
กษมา สุระเสียง 50413463 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัทแอดเดอรานสไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 7/1/2555, 0:02:27
วรวรรณ โทจันทร์ 50416549 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ธนาคารกรุงเทพ ศรีสะเกษ 7/1/2555, 0:13:34
ดาริน แสนทวีสุข 50416594 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น sekisui jushi ชลบุรี 7/1/2555, 0:45:26
เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร 491418339 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 5/1/2555, 15:33:35
กันยารัตน์ พิศมัย 550147470 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 5/1/2555, 17:19:58
นายประมุข บุบผาวัลย์ 4414300115 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เลขที่ 199 ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045242323
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
25/8/2553, 5:11:36
เมธาวี นินนานนท์ 4714300300 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 27/10/2553, 21:50:59
นายลำพูน มีภาพ 4814300121 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22/9/2553, 12:41:09
Nguyen Thi Thao 4814300246 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท Social Sciences and Development Mukdahan 13/9/2553, 10:30:31
นันท์นภัส อยู่ประสงค์ 4914300058 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5/1/2555, 15:06:40
ปกเกศ กฤตยาวรกูล 4914300069 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 5/1/2555, 13:43:34
พณิดา ย่อมมี 4914300072 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร kralingsaweg 5/1/2555, 14:00:31
พรรชพร พันธุ์น้อย 4914300087 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านยางกะเดา จังหวัดอุบลราชธนี 5/1/2555, 13:48:34
รติรส พิพิธภักดี 4914300104 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5/1/2555, 15:01:22
สุรีพรรณ วงศ์งาม 4914300243 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร 5/1/2555, 13:55:00
นิยะดา ลือนาม 4914300357 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา นิยะดาคอมพิวเตอร์ 5/1/2555, 14:47:18
สุริยา มิ่งขยัน 4914300438 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา สสอ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 5/1/2555, 14:13:57
วุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม 4914300519 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา เสโมทรัพย์การท่องเที่ยว 713-715 5/1/2555, 14:53:58
ลีลาวดี บุรัสการ 5114442650 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน - 9/1/2555, 19:03:38
Santi Sopha 5214600252 สังคมศาสตร์ ปริญญาโท สังคมศาสตร์และการพัฒนา Champesak University 5/1/2555, 14:20:06
ชลันดา กะพัง ̀50140619 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารบางกะปิ ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
11/1/2555, 13:39:35
ชวนพิศ กันทาแจ่ม ̀50147567 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปทุมพิทยาคม 11/1/2555, 13:31:36
จุไลทิพย์ พันธ์ศรีเมือง   มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศศบ.   21/8/2553, 10:29:22
ณัฐศจี มูลรัสศรี   มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์   19/8/2553, 1:45:26
สุวิมล คำสระ   มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง จำปาหอม 5/1/2555, 9:49:47
นางสาวชญากานต์ ตาระวัน 5314400317 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 17ม.1ต.จานใหญ่อ.กันทรลักษ์จ.ศรีษะเกษรหัส33110ชื่อโรงแรมเดอร์บัว วิลล่า อุบล  
นางสาวเบญจวรรณ เสมอจิตร 5314402148 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 264/17ม.0ต.บางยี่ขันอ.เขตบางพลัดจ.กรุงเทพมหานครรหัส10700ชื่อหจก. ดินสอโฮสเทล  
นางสาวกนกพร ศรเพชร 5314400292 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 458/4ม.2ต.ดูนอ.กันทรารมย์จ.ศรีษะเกษรหัส33130ชื่อคลังกาแฟ  
นางสาวปภัสรา เฉลียวรัมย์ 5314400397 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 39ม.7ต.ประดู่อ.สำโรงทาบจ.สุรินทร์รหัส32170ชื่อบริษัท เอสบีไซนด์สเดวร์ จำกัด  
นางสาวรุ้งลาวัลย์ แพงแก้ว 5214411282 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 67ม.1ต.แกอ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์รหัส32130ชื่อAVANA HOTEL  
นางสาวสิรินทรา สาคเรศ 5214450571 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 433ม.1ต.นอกเมืองอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อคชา รีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง  
นางสาวรัตน์ดา เกียรติวีรวัฒนา 49141556 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 41456ม.12ต.สิอ.ขุนหาญจ.ศรีษะเกษรหัส33150ชื่อAmari  Watergate  Bangkok  
นางสาวรัชนิดา กิ่งทอง 5314400458 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 18ม.5ต.แต้อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   
นางสาววารุณี สีคำ 5214402284 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 64ม.7ต.จานอ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีษะเกษรหัส33000ชื่อออนซอนตำซะ  
นางสาวเกศมณี กงศรี 5214400187 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 189ม.0ต.หนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่จ.อุบลราชธานีรหัส34250ชื่อSWEET MOMORIES FUNITURE CO., LTD.  
นางสาวสุธิดา ยุพโคตร 5214450586 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 107ม.1ต.นาคำอ.ศรีเมืองใหม่จ.อุบลราชธานีรหัส34250ชื่อคิงพาวเวอร์  
นางสาวกมลชนก สุดหอม 5314401990 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 50ม.0ต.หนองแสงใหญ่อ.โขงเจียมจ.อุบลราชธานีรหัส34220ชื่อสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
นางสาวกีรติยา อินทร์งาม 5314402047 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 30ม.3ต.กลางใหญ่อ.เขื่องในจ.อุบลราชธานีรหัส34320ชื่อสำนักงานการบินไทยหลานหลวง  
นางสาวคนึงนุช แพงสี 5314400306 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 343/1ม.5ต.ชานุมานอ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญรหัส37210ชื่อRester Thailand Co.,Ltd  
นายสมควร บุญวงศ์ 5314402241 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 95ม.ม.ต.หนองข่าอ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญรหัส37110ชื่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
นางสาวรักใจ ทองผาย 5214411822 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 86ม.7ต.ท่าโพธิ์ศรีอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อบริษัทอุบลสุรชัยทัวร์  
นางสาวณวรัตน พิชัย 5314402113 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 79ม.1ต.ธาตุอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อโรงเรียนนกฮูกอุบลราชธานี  
นางสาวปิยะภรณ์ บุญแก่น 5314402171 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 101ม.8ต.สว่างอ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อสำนักงานส่งเสริมบริหารวิจัย   
นางสาวอาทินา สีนวน 5214411864 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 152ม.0ต.ทรายมูลอ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานีรหัส34110ชื่อบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัด  
นางสาวแพรแก้ว แสนสวาท 5214450502 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 951/4ม.23ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อเชฟโรเลตเจริญชัย  
นางสาวกะรัตทิพย์ ศรีสุนันนุต 5314402012 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 38ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อAWA Resort Koh Chang  
นางสาวกรรณิการ์ ไทยธวัช 5314402001 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 16ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  
นางสาวสุธีธิดา เทศวงศ์ 5314402250 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 85ม.0ต.เมืองศรีไคอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อโรงแรมเบทเทอร์เพลส  
นางสาวศุภกานต์ แผนวิเชียร 5314400472 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 141/1ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อawa resort  
นางสาวสุธาสินี หิมรัญรักษ์ 5314400494 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 308/13ม.18ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อQUALITY EXPRESS UBON  
นางสาวญาณิกา โมสิกะ 5314403118 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 130ม.10ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอ.สิรินธรจ.อุบลราชธานีรหัส34350ชื่อวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  
นางสาววารุณี ชนะกุล 5314402205 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 41660ม.0ต.คูเมืองอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
นางสาวชลธิชา วงษ์คนิช 5314400320 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 18ม.9ต.คำเตยอ.ไทยเจริญจ.ยโสธรรหัส35120ชื่อบริษัท อุบลสุรชัยทัวร์ จำกัด   
นางสาววรรธนา โสภา 5214400325 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 80ม.17ต.กุดชมภูอ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานีรหัส34110ชื่ออำเภอพิบูล  
นางสาววันวิสา เกตุหอม 49141561 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 173ม.1ต.นิคมคำสร้อยอ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหารรหัส49130ชื่อคลังยา และบริษัท เอฟซีพีจำกัด  
นายฐาติภูมิ ดอนสมหมาย 5314400335 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 103ม.10ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวสิริไฉไล แสงหิรัญ 5214450568 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 259ม.1ต.ทุ่งเทิงอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อมิตซูไทยยนต์  
นางสาวทิพย์ปานทอง อนุสนธิ์ 5314402126 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 51/6ม.0ต.หนองเหล่าอ.ม่วงสามสิบจ.อุบลราชธานีรหัส34140ชื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
นางสาวพิชญาภรณ์ สุทธิประภา 5314400414 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 80ม.0ต.บ้านเพชรอ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิรหัส36110ชื่อ-  
นางสาวนลินี สหุนาลุ 5314403143 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 26ม.2ต.ยางอ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์รหัส32110ชื่อ-  
นางสาวอารีลักษณ์ สิทธิ์ตา 5214400408 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 70ม.12ต.หนองฮางอ.เบญจลักษ์จ.ศรีษะเกษรหัส33110ชื่อ-  
นางสาวนุชนาฎ สว่างแก้ว 49141845 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 57ม.10ต.นาโพธิ์กลางอ.โขงเจียมจ.อุบลราชธานีรหัส34220ชื่อ-  
นางสาววลัยพร เกษียร 5114420104 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 53ม.14ต.หัวนาอ.เขมราฐจ.อุบลราชธานีรหัส34170ชื่อ-  
นางสาวเกศินี บุญสุข 5314402056 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 344ม.18ต.แสนสุขอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวชญาณิศา ภูวิจิตร 5314402092 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 213ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวปนัดดา บาลโคตรคุณ 5314400380 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 38ม.8ต.บึงทวายอ.เต่างอยจ.สกลนครรหัส47260ชื่อ-  
นางสาวณัฐกฤตา วัลลีย์ 5314400342 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 5ม.2ต.นาแกอ.นาแกจ.นครพนมรหัส48130ชื่อ-  
นางสาวเสาวนีย์ ลุนบุดดา 5314400526 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว 199ม.16ต.นาตาลอ.นาตาลจ.อุบลราชธานีรหัส34170ชื่อ-  
นางสาววันวิศา ศรไชย 5314403918 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 43ม.6ต.บึงบูรพ์อ.บึงบูรพ์จ.ศรีษะเกษรหัส33220ชื่อยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย)  
นางสาวนัฐกานต์ ลือนาม 5314403811 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 20ม.ม.ต.คูเมืองอ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์รหัส31190ชื่อบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  
นางสาวหัทยา สุขเกษม 5314402968 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 8ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  
นางสาวอิสราภรณ์ ประกายศรี 5214401207 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 8ม.5ต.ลุมปุ๊กอ.เมืองจ.บุรีรัมย์รหัส31000ชื่อบริษัทเอสทีพีแอนด์ไอ  
นางสาวประไพศรี แซ่ฉั่ว 5314403846 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 185/153ม.22ต.นอกเมืองอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อเอกชน  
นางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช 5314401336 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 41642ม.5ต.บ้านจารย์อ.สังขะจ.สุรินทร์รหัส32150ชื่อสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  
นางสาวจิตราพร คาโส 5314402681 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 425ม.0ต.สะเดาอ.บัวเชดจ.สุรินทร์รหัส32230ชื่อบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
นายสุวัต สะเดา 5214410960 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 24ม.10ต.โพธิ์ชัยอ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน  
นายดัสกร จำปาดง 5214410852 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 133ม.16ต.เมืองจันทร์อ.เมืองจันทร์จ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อ-  
นางสาววนิดา เพ็ญชาลี 5314403907 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 466/241ม.5ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อบริษัท ดีพร้อมธุรกิจ จำกัด  
นางสาวประคองขวัญ สาโยธา 5314403839 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 130/1ม.ม.ต.เขมราฐอ.เขมราฐจ.อุบลราชธานีรหัส34170ชื่อบริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด  
นายสุวิทย์ จำเริญ 5314403981 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 125ม.13ต.ยางอ.น้ำยืนจ.อุบลราชธานีรหัส34260ชื่อบริษัทศรีไทย ฟู้ เชอร์วิส  
นางสาวสุภิญญา ถาวร 5314403963 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 43ม.7ต.นาเวียงอ.เสนางคนิคมจ.อำนาจเจริญรหัส37290ชื่อสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ  
นางสาวจิรนันท์ กะนะหาวงศ์ 5314403716 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 496ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2  
นางสาวอังค์วรา จันทรวารี 5314401428 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 28ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ดรหัส45000ชื่อห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัด สาขา ร้อยเอ็ด  
นางสาวสิริพรรณ เผ่ากัณหา 5314403943 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 39/18ม.ม.ต.อาจสามารถอ.เมืองนครพนมจ.นครพนมรหัส48000ชื่อโรงแรมสยามแกรนด์  
นายปิยะพงษ์ ขันอ่อน 5314402791 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 161ม.29ต.เมืองเดชอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อแผนงานลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนา  
นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข 5314401376 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 37ม.ม.ต.ปราสาทอ.ขุขันธ์จ.ศรีษะเกษรหัส33140ชื่อ-  
นางสาวผกาวรรณ นามโคตร 5314402805 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 85ม.0ต.เมืองศรีไคอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวจีรภา รองสุพรรณ 5314403734 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 41693ม.0ต.ดู่อ.กันทรารมย์จ.ศรีษะเกษรหัส33130ชื่อ-  
นายสุริยวัฒน์ ศรีการะบุตร 5314402957 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 151ม.0ต.โนนสมบูรณ์อ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อ-  
นางสาวพิมพ์ชนก สมน้อย 5314402861 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 69ม.0ต.ลืออ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญรหัส37110ชื่อ-  
นางสาววรรณา ปาณีวัฒน์ 5314402874 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 77ม.5ต.โนนโหนนอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวอริส บุญสามารถ 5314402986 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 155ม.8ต.นาผืออ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญรหัส37000ชื่อ-  
นางสาวสุภาพร ณรงค์พันธ์ 5314401404 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 191ม.ม.ต.บุ่งอ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญรหัส37000ชื่อ-  
นางสาวพรชนก นีระเสน 5314402834 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 161ม.8ต.โนนกาเล็นอ.สำโรงจ.อุบลราชธานีรหัส34360ชื่อ-  
นางสาวกานต์ศินันท์ วีระบรรณ์ 5314403866 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 53ม.7ต.ไร่ขีอ.ลืออำนาจจ.อำนาจเจริญรหัส37000ชื่อ-  
นางสาวเกศรินทร์ ค้อทอง 5314402663 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 101ม.3ต.ค้อทองอ.เขื่องในจ.อุบลราชธานีรหัส34150ชื่อ-  
นางสาวดาวประกาย สุนทราวงค์ 5314402711 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 26ม.0ต.วารินชำราบอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวเบญจมาศ มวลสุข 5314402755 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 106ม.10ต.แสนสุขอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวนฤมล พรหมชุณห์ 5314402746 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 9ม.12ต.ท่าลาดอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34310ชื่อ-  
นางสาวสุณิสา บุญประสม 5314402931 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 42ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวชุตินันท์ ทองขำ 5314403750 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 20ม.ม.ต.ค้อวังอ.ค้อวังจ.ยโสธรรหัส35160ชื่อ-  
นายเดชา ถูนาแก้ว 5314402724 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 1ม.11ต.จรเข้บัวอ.เขตลาดพร้าวจ.กรุงเทพมหานครรหัส10230ชื่อ-  
นางสาวกัญญาวรรณ อุทุมพร 5314401415 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 20ม.11ต.บ้านดู่อ.อาจสามารถจ.ร้อยเอ็ดรหัส45160ชื่อ-  
นายวุฒิชัย คงล่ำซำ 5314402889 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 367ม.ม.ต.โพนสวรรค์อ.โพนสวรรค์จ.นครพนมรหัส48190ชื่อ-  
นางสาวเบญจรัตน์ ศรีโสมาศ 5314402766 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 78ม.6ต.บางทรายน้อยอ.หว้านใหญ่จ.มุกดาหารรหัส49150ชื่อ-  
นางสาวอนุสรณ์ สุทธิสน 5414403386 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 62ม.0ต.ละลมอ.ภูสิงห์จ.ศรีษะเกษรหัส33140ชื่อ-  
นางสาวชนัสนันท์ แสนกล้า 5214451743 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม 33/6ม.8ต.สลักไดอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อ-  
นางสาวกรเกษ มุขมณี 5314401440 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 94ม.0ต.หนองกินเพลอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อธนาคารกรุงไทย  
นายกัณฐ์ทัพ เลิศฤทธิ์ 5314404087 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 224/24ม.7ต.ฉิมพลีอ.ตลิ่งชันจ.กรุงเทพมหานครรหัส10170ชื่อtrue vision  
นายพิชชากร สีมาวัน 5314404115 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 81ม.14ต.น้ำอ้อมอ.กันทรลักษ์จ.ศรีษะเกษรหัส33110ชื่อAIS Call Center  
นางสาวจามจุรี จันทร์แจ้ง 5214401582 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 7ม.7ต.สร้างปี่อ.ราษีไศลจ.ศรีษะเกษรหัส33160ชื่อโรงแรมนาถสิริ  
นายอรรถพล ใบเขียว 5414403465 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 335ม.0ต.กำแพงอ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อนิชดาธานี  
นางสาวกวิตา สุขอนงค์ 5314401488 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 115ม.ม.ต.บ้านกอกอ.เขื่องในจ.อุบลราชธานีรหัส34150ชื่อแอดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์  
นายภัทรนิธิ์ สุภาษร 5414403454 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 121ม.0ต.พังเคนอ.นาตาลจ.อุบลราชธานีรหัส34170ชื่อบริษัท ช.เอราวัณ นครปฐม จำกัด  
นางสาวชวนชม ช่วงไชย 5114401859 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 328/8ม.7ต.เมืองเดชอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อบริษัท นิสสัน บีทีเอ ออโต้ สาขาเดชอุดม  
นางสาวรัชฎาพร วงค์สุข 5314401549 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 249/3ม.ม.ต.เมืองเดชอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่ออสทม.  
นางสาวพิจิตรา โคตะนัน 5314404207 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 146ม.0ต.โสกแสงอ.นาจะหลวยจ.อุบลราชธานีรหัส34280ชื่อโปรเกรสเซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด  
นางสาวเบ็ญญานี สุวรรณสาร 5314404159 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 99ม.3ต.โนนโพธิ์อ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญรหัส37000ชื่อบริษัทเดชิลี(ประเทศไทย)จำกัด  
นางสาวศรินญา วงษาลี 5214401599 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 34ม.1ต.คำน้ำแซบอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อบริษัท สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด  
นางสาวกฤติยาณี เหล่าสายเชื้อ 5314404072 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 390/1ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อสีสัน มีเดีย เฮ้าส์  
นายสุริยันต์ พาโนมัย 5314401594 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 116/1ม.0ต.วังชมภูอ.พรเจริญจ.บึงกาฬรหัส43180ชื่อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด  
นางสาววารุณี สืบสุนทร 5314401569 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 54ม.ม.ต.นางิ้วอ.เขาสวนกวางจ.ขอนแก่นรหัส40280ชื่อร้านข้าวต้ม 25 น.  
นายศราวุธ เหลืองเรือง 5214452366 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 642/22ม.14ต.วังทองอ.วังทองจ.พิษณุโลกรหัส65130ชื่อadidas (Thailand)  
นางสาวจิตตาภัทร์ บุญชิต 5314404104 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 73ม.0ต.นาคายอ.ตาลสุมจ.อุบลราชธานีรหัส34330ชื่อบมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
นางสาวธาดารัตน์ อุทัยกรณ์ 5314401503 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 324ม.8ต.น้ำอ้อมอ.กันทรลักษ์จ.ศรีษะเกษรหัส33110ชื่อ-  
นางสาวพัสน์นันท์ คามวัลย์ 5314404195 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 212/26ม.-ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวเจนจิรา ถนอมกาย 5314403006 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 220ม.0ต.ตาดทองอ.เมืองยโสธรจ.ยโสธรรหัส35000ชื่อ-  
นางสาวบุญสิตา อนันต์เรือง 5214402239 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 249ม.0ต.ปทุมอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวจันจิรา ไชยโกฏ 5214452102 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 134ม.0ต.มุกดาหารอ.เมืองมุกดาหารจ.มุกดาหารรหัส49000ชื่อ-  
นายพงษ์เมต พันธุ์เมือง 5314403567 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 31ม.7ต.บ้านนาอ.แกลงจ.ระยองรหัส21110ชื่อบริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด  
นางสาวเบญจพร สำเนียงล้ำ 5314402580 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 292/1ม.12ต.ธารปราสาทอ.โนนสูงจ.นครราชสีมารหัส30420ชื่อธนาคารกสิกรไทย  
นางสาวพิไลวรรณ ห้องขวาง 5314401213 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 220ม.2ต.เขวาสินรินทร์อ.เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อร้านพยัคฆ์เซียงกงอะไหล่  
นางสาวสุกัญญา ลินลาด 5314401248 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 122ม.0ต.หนองกุงอ.โนนคูณจ.ศรีษะเกษรหัส33250ชื่อโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  
นางสาวศิริประภา โยธี 5314401231 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 4ม.1ต.ปราสาทเยออ.ไพรบึงจ.ศรีษะเกษรหัส33180ชื่อเกษรมไทยฟรามกป  
นางสาวปวีณา แก้วญวน 5314401183 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 16ม.0ต.ตากแดดอ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานีรหัส34130ชื่อบริษัท ทรู ทัช  
นางสาวเทวิกา ยืดยาว 5314402575 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 184ม.ม.ต.หัวเรืออ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อบริษัท ทรู ทัช  
นางสาวอุไลวรรณ ผาธรรม 5314402618 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 88ม.6ต.บุ่งมะแลงอ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อหจก.วารินแคดดิ้ง อลูมิเนียม แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
นางสาวพรพรรณ สุวรรณผา 5314401190 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 154ม.0ต.หนองหมีอ.กุดชุมจ.ยโสธรรหัส35140ชื่อบริษัทลักกี้เวย์ จำกัด  
นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพ 5314401178 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 160ม.6ต.บึงวิชัยอ.เมืองกาฬสินธุ์จ.กาฬสินธุ์รหัส46000ชื่อโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์  
นางสาวนภัสวรรณ องวัชรกุล 5314403547 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 595ม.9ต.กระสังอ.กระสังจ.บุรีรัมย์รหัส31160ชื่อ-  
นายวุฒิชัย นาคเขียว 5314403631 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 1ม.ม.ต.ละลายอ.กันทรลักษ์จ.ศรีษะเกษรหัส33110ชื่อ-  
นางสาวสุชาดา คำใสขาว 5314400867 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 43ม.2ต.หนองเชียงทูนอ.ปรางค์กู่จ.ศรีษะเกษรหัส33170ชื่อโรงเรียนสังขะ  
นางสาวนาฎสินี โพธิสาร 5314403374 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 138ม.3ต.โพธิ์กระสังข์อ.ขุนหาญจ.ศรีษะเกษรหัส33150ชื่อโรงเรียนเจริญวิทยา  
นางสาวกนกวรรณ พริ้งเพราะ 5314400694 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 16ม.0ต.ตากูกอ.เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อธนาคารกสิกรไทย  
นางสาวเกษราภรณ์ ใจมั่น 5314400717 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 33/1ม.0ต.ตระแสงอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อ เซ็นทรัล พีเพิล ปาร์ค จำกัด   
นางสาวฐาณิญา พื้นผา 5314403341 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 7ม.1ต.ทามอ.กันทรารมย์จ.ศรีษะเกษรหัส33130ชื่อบริษัทจีเม่า  
นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ 5314400742 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 55ม.0ต.ตูมอ.ปรางค์กู่จ.ศรีษะเกษรหัส33170ชื่อโรงเรียนกระเทียมวิทยา  
นางสาวสุรีรัตน์ ทองดี 5314400870 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 42/1ม.9ต.ดู่อ.ปรางค์กู่จ.ศรีษะเกษรหัส33170ชื่อโรงเรียนมัธยมโพนค้อ  
นางสาวสาลินี แหวนวงษ์ 5314400847 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 41649ม.0ต.พิมายเหนืออ.ปรางค์กู่จ.ศรีษะเกษรหัส33170ชื่อโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาพิเษก  
นางสาวพัชรินทร์ เจียมวงค์ 5314400775 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 88ม.4ต.สงยางอ.ศรีเมืองใหม่จ.อุบลราชธานีรหัส34250ชื่อจี้เม่ารับเบอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด  
นางสาวรุ่งนภา คำถาวร 5314400797 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 94ม.4ต.ท่าช้างอ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อโรงเรียน  
นางสาวณัฏฐินี ชาญเฉลิม 5214401973 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 48-50ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  
นางสาวนวลแข สาระมูล 5314403361 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 217ม.13ต.นาจะหลวยอ.นาจะหลวยจ.อุบลราชธานีรหัส34280ชื่อสำนักงานใหญ่ธนาคารธนชาต  
นางสาวปนัดดา อาทิเวช 5314400762 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 171ม.0ต.ไร่น้อยอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนละทายวิทยา  
นางสาวอิสริยา คณะเมือง 5314403413 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 19ม.-ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
นางสาวจุฑามาศ สิงหา 5314400735 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 355ม.8ต.ตาดทองอ.เมืองยโสธรจ.ยโสธรรหัส35000ชื่อร้านอุดมทรัพย์  
นางสาวทมนี ศรีชนะ 5314400751 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 54ม.12ต.ห้องแซงอ.เลิงนกทาจ.ยโสธรรหัส35120ชื่อ-  
นายภาณุกานต์ ทศลา 5314400780 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 207ม.6ต.แวงน้อยอ.แวงน้อยจ.ขอนแก่นรหัส40230ชื่อโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา  
นางสาวอ้อยใจ ไชยวงค์ 5314400885 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 112ม.12ต.หน่อมอ.อาจสามารถจ.ร้อยเอ็ดรหัส45160ชื่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  
นางสาวเพียงใจ อินทรมงคล 5314403389 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 134ม.15ต.ไร่น้อยอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ  
นางสาวสุธิดา พิมพ์หนู 5314403396 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 81ม.0ต.โพธิ์ประสาทอ.ไพศาลีจ.นครสวรรค์รหัส60220ชื่อธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ซุ่นเฮงศรีสะเกษ  
นายวราพงษ์ แซ่ตั้ง 5314400801 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 17/19ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อ-  
นางสาวสุจิตรา มาลีลัย 5314400856 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 28ม.7ต.ศรีบุญเรืองอ.เมืองมุกดาหารจ.มุกดาหารรหัส49000ชื่อ-  
นางสาววรินธร แสงเดือน 5314400812 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 91ม.5ต.เทอดไทยอ.ทุ่งเขาหลวงจ.ร้อยเอ็ดรหัส45170ชื่อ-  
นางสาววิภาดา ทองธรรมสิริ 5314400825 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีน 28ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์รหัส31000ชื่อ-  
นางสาวเมธิกา จำรัส 5314401381 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 176ม.5ต.ดอนมดแดงอ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อmut mind shop  
นางสาวสุพัตรา กวกขุนทด 5314401053 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 34ม.6ต.ตะเคียนอ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมารหัส30210ชื่อบริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด  
นางสาวรื่นฤดี สำรวมจิตร์ 5314403493 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 1ม.11ต.พระครูอ.เมืองจ.บุรีรัมย์รหัส31000ชื่อNISSIN MFG.CO.,LTD  
นางสาวสุภลักษณ์ ทองคำ 5214451660 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 143ม.10ต.เชื้อเพลิงอ.ปราสาทจ.สุรินทร์รหัส32140ชื่อบ.วัชรพล จำกัด  
นางสาวศิรินทรา บุญมาทน 5314401019 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 93ม.9ต.นาเจริญอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ  
นางสาวสุวภัทร รูปศรี 5214402075 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 149ม.4ต.ขุหลุอ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานีรหัส34130ชื่อโรงเรียนนาส่วงวิทยา  
นางสาววนิดา แก้วคำกอง 5314400982 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 3ม.10ต.โคกสว่างอ.สำโรงจ.อุบลราชธานีรหัส34360ชื่อKDI service &  tecnologize  
นางสาวไพวรรณ โสพันธ์ 5314400977 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 58ม.10ต.โนนกาเล็นอ.สำโรงจ.อุบลราชธานีรหัส34360ชื่อบริษัทสยามฟูจิแวร์ (1988)จำกัด  
นางสาวน้ำฝน เวชจันทร์ 5314400944 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 68/1ม.2ต.ค้อน้อยอ.สำโรงจ.อุบลราชธานีรหัส34360ชื่อโรงเรียนศรีตาพระยา  
นางสาววลารัตน์ สายพันธ์ 5314400999 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 21ม.12ต.ค้อน้อยอ.สำโรงจ.อุบลราชธานีรหัส34360ชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  
นางสาวกิ่งฟ้า พันธ์พิพัฒน์ 5314400908 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 73/1ม.1ต.ธาตุอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อสายการบินนกแอร์  
นางสาวสุรนิมาศ นามโคตร 5314401077 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 83/3ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนนารีนุกูล  
นางสาวสุทธิลักษณ์ เขียวอ่อน 5314401044 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 118ม.0ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อมารูยาม่า เอ็มเอฟจี ประเทศไทย จำกัด  
นางสาวนิตยา อุไพพัด 5314400953 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 15ม.7ต.นาแซงอ.เสลภูมิจ.ร้อยเอ็ดรหัส45120ชื่อlazada  
นางสาวอนงค์ ศรีชาหลวง 5314401110 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 34ม.0ต.ท่าลาดอ.เรณูนครจ.นครพนมรหัส48170ชื่อโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  
นางสาวอักษราภัค ห้วยทราย 5314401123 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 39ม.3ต.กกแดงอ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหารรหัส49130ชื่อบริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด  
นางสาวกนกกุล วิสาพรหม 5314400892 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 50ม.0ต.ธาตุอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวศรีสุดา สุวรรณโสภา 5314403512 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 64/1ม.ม.ต.ขวาวใหญ่อ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์รหัส32110ชื่อ-  
นางสาวมยุรี อัครชาติ 5214411446 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 80ม.11ต.หนองเชียงทูนอ.ปรางค์กู่จ.ศรีษะเกษรหัส33170ชื่อ-  
นายกิตติพงษ์ คำแน่น 5314400919 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 94ม.1ต.คำขวางอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวนิติญา วงค์ชา 5314403457 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 116ม.1ต.กกแดงอ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหารรหัส49130ชื่อ-  
นางสาวตะวันฉาย ปลงใจ 5314402300 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 38ม.0ต.บักดองอ.ขุนหาญจ.ศรีษะเกษรหัส33150ชื่อโรงเรียนพวงคราม  
นางสาวสุนิสา ฉิมงาม 5314403291 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 34ม.2ต.โคกกลางอ.พนมดงรักจ.สุรินทร์รหัส32140ชื่อสุรินทร์กรีนปริ้น  
นายคณิต เพ็ชรกล้า 5314402261 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 31ม.9ต.กระโพอ.ท่าตูมจ.สุรินทร์รหัส32120ชื่อบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)  
นายจิรายุ อุทธา 5314402274 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 473ม.26ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
นางสาวเพ็ญนภา ตะนะสุข 5314402407 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 57/1ม.10ต.ดูนอ.กันทรารมย์จ.ศรีษะเกษรหัส33130ชื่อโกบอลเซอร์วิช  
นางสาวปานเกษ เสน่หา 5314402384 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 38ม.7ต.โพธิ์วงศ์อ.ขุนหาญจ.ศรีษะเกษรหัส33150ชื่อโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)  
นางสาวอรุโณทัย สมศรี 5314400658 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 45ม.10ต.รุ่งระวีอ.น้ำเกลี้ยงจ.ศรีษะเกษรหัส33130ชื่อ-  
นางสาวฑัชราพร นอบน้อม 5214450751 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 12ม.6ต.หนองครกอ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีษะเกษรหัส33000ชื่อโรงเรียนสณีอรุณวิทย์เสลภูมิ  
นางสาวณัฏฐ์กฤตา บุญนำ 5314403246 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 1290ม.0ต.เมืองเหนืออ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีษะเกษรหัส33000ชื่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
นางสาวยุวดี ยีรัมย์ 5314400593 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 19ม.1ต.ปราสาทเยออ.ไพรบึงจ.ศรีษะเกษรหัส33180ชื่อโรงเรียนบ้านพะแวะ  
นางสาวศุจินทรา พลอาษา 5314400614 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 244ม.10ต.เมืองเดชอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อโรงเรียนเดชอุดม  
นางสาวศรศิริ ศักดิ์ศรี 5314403279 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 30ม.ม.ต.เก่าขามอ.น้ำยืนจ.อุบลราชธานีรหัส34260ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  
นางสาวนิภาดา พวงผะกา 5314402355 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 193ม.5ต.แสนสุขอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี)  
นางสาวนภาลัย พร้อมสุข 5314403239 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 35ม.ม.ต.โนนงามอ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญรหัส37110ชื่อMMTh  
นางสาวธิดารัตน์ อาจหาญ 5314403224 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 237ม.5ต.นาโพธิ์อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานีรหัส34110ชื่อโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)  
นางสาวสุกัญญา อังคณา 5314403284 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 7ม.4ต.นาส่วงอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน  
นางสาวศรีสุดา แสนทวีสุข 5314402452 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 382/71ม.ม.ต.แสนสุขอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อPSการเกษตร  
นางสาวณัฏฐา ผูกมิตร 5314402289 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 68/2ม.0ต.ไร่น้อยอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อAscot International school   
นางสาวทรรณพร บุญศรี 5314402311 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 24ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
นางสาวพัชรดา นามปัญญา 5314402391 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 80/113ม.0ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนนานาชาติแอนแวนติสมิชชั่นอุบล  
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สิงห์ 5314403305 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 121ม.6ต.โพนงามอ.หนองหานจ.อุดรธานีรหัส41130ชื่อมารีวิทย์บ่อวิน  
นางสาวขวัญฤดี สุขสร้อย 5314400557 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 86ม.1ต.กกดู่อ.เมืองเลยจ.เลยรหัส42000ชื่อโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน  
นางสาวสุทาวัลย์ ถาวงค์กลาง 5314402481 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 102/1ม.0ต.ช้างมิ่งอ.พรรณานิคมจ.สกลนครรหัส47130ชื่อโรงเรียนพวงคราม  
นางสาวอมรรัตน์ ทำเนาว์ 5314400649 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 35ม.10ต.ปลาปากอ.ปลาปากจ.นครพนมรหัส48160ชื่อปทุมธานี อิดัสเตรียล โปรโมชั่น จำกัด  
นางสาวรัตนา วงค์กระโซ่ 5214401881 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 41874ม.0ต.วังยางอ.วังยางจ.นครพนมรหัส48130ชื่อโรงเรียนสองภาษาระยอง  
นางสาวสุภาพร วิจิตรโกศล 5314402517 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 466/321ม.5ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาววิชชุดา จันทร์โท 5314402436 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 37ม.5ต.แตลอ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์รหัส32110ชื่อ-  
นางสาวบุษยมาศ พันธ์งาม 5314400571 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 2ม.0ต.ผือใหญ่อ.โพธิ์ศรีสุวรรณจ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อ-  
นางสาวรัตนาภรณ์ ทีปรีเนตร 5314400603 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 153ม.1ต.แก้งอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อ-  
นางสาวรัชนก โคเวียง 5314403255 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 169ม.12ต.โพนงามอ.บุณฑริกจ.อุบลราชธานีรหัส34230ชื่อ-  
นางสาวทวีทรัพย์ วิลาวัน 5214401863 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 41696ม.0ต.วารินชำราบอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวมนฤดี ชารีนิวัฒน์ 5314402418 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 16ม.ม.ต.บากเรืออ.มหาชนะชัยจ.ยโสธรรหัส35130ชื่อ-  
นางสาวอารียา เติมศักดิ์ 5314400687 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 120ม.11ต.วิศิษฐ์อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬรหัส43140ชื่อ-  
นางสาวณัฐณิช มูลสาร 5314402296 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร 60ม.ม.ต.คำอาฮวนอ.เมืองมุกดาหารจ.มุกดาหารรหัส49000ชื่อ-  
นางสาววรรณนภา มานะทัศน์ 5314401868 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 299/22ม.0ต.ทุ่งครุอ.เขตทุ่งครุจ.กรุงเทพมหานครรหัส10140ชื่อโรงเรียนบ้านบก  
นายธนาวุฒิ ภักดียา 5314400119 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 51ม.10ต.หนองบัวบานอ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์รหัส32130ชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
นายธีรเมธ เถินมงคล 5314401707 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 383ม.19ต.นอกเมืองอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์รหัส32000ชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
นางสาววารุณี ในจิตร 5214411208 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 130ม.ม.ต.ปทุมอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อสถาบันสอนภาษา Little duck English  
นางสาววารุณี ศิริภักดิ์ 5314400201 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 9ม.2ต.ดงสิงห์อ.จังหารจ.ร้อยเอ็ดรหัส45000ชื่อบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด  
นางสาวทัศนีย์วรรณ พรมสายออ 5214450098 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 224ม.3ต.ด่านขุนทดอ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมารหัส30210ชื่อบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน  
นางสาวพิชามญชุ์ สุทธิศักดิ์ 5214450153 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 322ม.16ต.ชุมพวงอ.ชุมพวงจ.นครราชสีมารหัส30270ชื่อร้านดัทสึโมลาโบะ สาขา อาคารกราสทองหล่อ  
นางสาวศรัญญา มีแก้ว 5314400225 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 54ม.10ต.เชื้อเพลิงอ.ปราสาทจ.สุรินทร์รหัส32140ชื่อโรงแรมทองธารินทร์  
นางสาวอภิญญา บุญโกมล 5214411222 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 14ม.3ต.หัวงัวอ.สนมจ.สุรินทร์รหัส32160ชื่อRSU HEALTHCARE COMPANY LIMITED   
นางสาวธัญณิชา แก้วบัลลัง 5214450267 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 173ม.0ต.สวนกล้วยอ.กันทรลักษ์จ.ศรีษะเกษรหัส33110ชื่อบริษัทเอจีเอ เซอร์วิซเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
นายจตุพร ศิริชาติ 5314400043 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 365ม.0ต.ห้วยเหนืออ.ขุขันธ์จ.ศรีษะเกษรหัส33140ชื่อThe Platinum Suite Hotel  
นางสาวดอกอ้อ แหวนวงษ์ 5314400081 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 100ม.4ต.พิมายอ.ปรางค์กู่จ.ศรีษะเกษรหัส33170ชื่อroyal nepal airline  
นางสาวรุ่งทิวา สาหะ 5214450177 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 218ม.8ต.บักดองอ.ขุนหาญจ.ศรีษะเกษรหัส33150ชื่อหจก.บ้านต้นกล้า  
นางสาวปิยนุช สุทธสน 5314400164 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2ม.10ต.ผือใหญ่อ.โพธิ์ศรีสุวรรณจ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อโรงเรียนบ้านสมสะอาด  
นางสาวสุพาวดี มีภาพ 5314401938 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3ม.1ต.ตาโกนอ.เมืองจันทร์จ.ศรีษะเกษรหัส33120ชื่อโรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  
นางสาวณีรนุช พูลสุขกนกกุล 5114440135 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 82ม.9ต.เหล่ากวางอ.โนนคูณจ.ศรีษะเกษรหัส33250ชื่อวุฒิศักดิ์คลินิค  
นางสาวชรินรัตน์ พันแก่น 5314401659 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 116ม.7ต.ลมศักดิ์อ.ขุขันธ์จ.ศรีษะเกษรหัส33140ชื่อFurutaka VIV Thailand  
นางสาววชิราภรณ์ นามสุวรรณ 5314401848 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 50/2ม.10ต.โพธิ์อ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีษะเกษรหัส33000ชื่อสยามนิสสัน อินเตอร์เทรด  
นางสาววรมน แสงสุข 5314401857 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 229ม.0ต.หนองไผ่อ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีษะเกษรหัส33000ชื่อบริษัทนิช คาร์ จำกัด  
นางสาวปณัฎฎา เถาว์รินทร์ 5214412199 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 76ม.7ต.หนองข่าอ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญรหัส37110ชื่อบมจ. ฮั้งฟงรับเบอร์ไทยแลนด์  
นางสาวอุบลวรรณ ตรินันท์ 5314401983 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 128ม.19ต.เมืองเดชอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อบจก. สันธิญา เกาะพงัน  รีสอร์ท แอน สปา  
นางสาวปาริชาติ บุตรแสง 5314400153 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3ม.12ต.ยางอ.น้ำยืนจ.อุบลราชธานีรหัส34260ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง  
นายอานนท์ พลวิชิต 5314401978 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 232ม.8ต.บัวงามอ.บุณฑริกจ.อุบลราชธานีรหัส34230ชื่อโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
นางสาวยุภาพร ชายแก้ว 5314401831 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 27/559ม.ม.ต.คู้ฝั่งเหนืออ.เขตหนองจอกจ.กรุงเทพมหานครรหัส10530ชื่อSheraton Pattaya Resort  
นางสาวใกล้รุ้ง กุมภิโล 5314400036 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 157ม.1ต.ลืออ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญรหัส37110ชื่อบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
นายพงษ์ศักดิ์ บุรมย์ 5314400177 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 77ม.7ต.บุ่งอ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญรหัส37000ชื่อคิดส์ เฮ็ดดุเทรนเม้นท์ โฮลดิ้ง ประเทศไทย จำกัด  
นางสาวพิมชนก จำปาอ่อน 5314401798 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 41641ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวสมฤทัย สิงห์เเก้ว 5314400247 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 132ม.4ต.เตยอ.ม่วงสามสิบจ.อุบลราชธานีรหัส34140ชื่อ-  
นางสาวจิตราพร บุตราช 5314401640 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 239ม.0ต.ในเมืองอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อโรงเรียนอาเวมารีอา  
นางสาวจินดารัตน์ สายเนตร 5314400063 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 275ม.23ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อบริษัท เอส อาร์ ไทร์ จำกัด  
นางสาวเบญจวรรณ แก่นจันทร์ 5314401763 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 289ม.11ต.ขามใหญ่อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อบริษัท ทีที แอ็ตเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  
นายประทวน เรืองจาบ 5314400144 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 57ม.21ต.วะตะแบกอ.เทพสถิตจ.ชัยภูมิรหัส36230ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ  
นางสาวจิตติมา จันดาเบ้า 5314400052 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 198ม.11ต.โนนทองอ.แวงใหญ่จ.ขอนแก่นรหัส40330ชื่อWANGBONGNOYWITTAYA SCHOOL  
นางสาวนันทพร ภูสีน้ำ 5314401721 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 214ม.8ต.ธาตุอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส31490ชื่อBaby Center  
นางสาวนิภาพร ด้านเนาลา 5214411161 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 84ม.9ต.ปอพานอ.นาเชือกจ.มหาสารคามรหัส44170ชื่อKing power   
นายพิษณุ ทองล้ำ 5214411565 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 25ม.16ต.หนองเม็กอ.นาเชือกจ.มหาสารคามรหัส44170ชื่อNippon Express co. ltd.  
นางสาวจิราพร ปทักขีนัง 5214450021 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 210ม.10ต.บัวแดงอ.ปทุมรัตต์จ.ร้อยเอ็ดรหัส45190ชื่อโรงเรียนบ้านม่วง  
นางสาวกุหลาบเพชร สมตน 5314400021 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 191ม.3ต.ผาน้ำย้อยอ.หนองพอกจ.ร้อยเอ็ดรหัส45210ชื่อโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
นายวิสันต์ แร่ทอง 5314401923 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 277ม.1ต.ผาน้ำย้อยอ.หนองพอกจ.ร้อยเอ็ดรหัส45210ชื่อแบ็กบริการภาคพื้น  
นางสาวพัชรมิษา โยสีดา 5314400098 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 225ม.1ต.นาตาลอ.ท่าคันโทจ.กาฬสินธุ์รหัส46190ชื่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์   
นางสาวนิลุบล พิพัฒน์ผดุงสิน 5314400122 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 147/1ม.0ต.ธาตุเชิงชุมอ.เมืองสกลนครจ.สกลนครรหัส47000ชื่อMcDucation - Study in Scotland  
นางสาวนิตยา บับพาน 5314401743 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1ม.8ต.นาโสกอ.เมืองมุกดาหารจ.มุกดาหารรหัส49000ชื่อเทศบาลตำบลนาโสก  
นางสาววาสิฏฐี เข็มพันธ์ 5314401909 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 23ม.0ต.มุกดาหารอ.เมืองมุกดาหารจ.มุกดาหารรหัส49000ชื่อFWD Life Insurance Public Limited Company  
นางสาววิชุดา พิลาดี 5314401910 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 44ม.ม.ต.ห้วยตามอญอ.ภูสิงห์จ.ศรีษะเกษรหัส33140ชื่อCMA  
นายศรัณย์ ธงชัย 5214450212 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 999/38ม.0ต.เมืองใต้อ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีษะเกษรหัส33000ชื่อเดอะ ติวเตอร์ เฮ้าส์ ปิ่นเกล้า  
นางสาวศิโรรัตน์ กมล 5314400267 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 307ม.1ต.คลีกลิ้งอ.ศิลาลาดจ.ศรีษะเกษรหัส33160ชื่อ-  
นางสาววรินทร์พร อนันต์ทวีโชติ 5214411727 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 377ม.1ต.แจระแมอ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานีรหัส34000ชื่อ-  
นางสาวชลธิชา แสวงวงศ์ 5214401645 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 9ม.7ต.สระสมิงอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นางสาวประภัสสร สุวรรณพรม 5214400048 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 69/1ม.2ต.นากระแซงอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานีรหัส34160ชื่อ-  
นางสาวอัมพร พิมพ์สวัสดิ์ 5314400285 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 40ม.6ต.หัวดอนอ.เขื่องในจ.อุบลราชธานีรหัส34150ชื่อ-  
นางสาวนุชจิรา ผาวันดี 5314400137 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 159ม.9ต.ห้วยขะยูงอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34310ชื่อ-  
นางสาววราพรรณ พิมพ์พงษ์ 5314401886 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 83ม.0ต.บงเหนืออ.สว่างแดนดินจ.สกลนครรหัส47110ชื่อ-  
นายศิลปพงษ์ สืบพิลา 5114443455 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 81ม.4ต.เมืองศรีไคอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อสตาร์เวกัส คาสิโน แอนด์ รีสอร์ท ประเทศกัมพูชา  
นางสาววารุณี แก้วสะอาด 5314401293 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 82ม.10ต.คำเขื่อนแก้วอ.สิรินธรจ.อุบลราชธานีรหัส34350ชื่อ-  
นายอภิวุฒิ สิริบุณยาวัตกุล 5114443484 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 119ม.0ต.วารินชำราบอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานีรหัส34190ชื่อ-  
นายสากล พิกุล 50147587 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 54ม.11ต.กุดชมภูอ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานีรหัส34110ชื่อ-  
นางสาวศิรภัสสร อ่อนโคกสูง 5314402643 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 59/183ม.0ต.มีนบุรีอ.เขตมีนบุรีจ.กรุงเทพมหานครรหัส10510ชื่อ-  
สุกฤษณ์ นนทศิลา 5514402797 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัท ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด 2332 - - - เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10310  
ลัญจกร สุรนารถ 5514403677 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว THE DAWIN HOTEL BANGKOK 35/1-2 11 THE DAWIN HOTEL สุขุมวิท 4 สุขุมวิท 4 คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110  
ปฐมพงศ์ รฐาธนิกธนศักดิ์ 5514403581 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอเชีย3 86 - - - อุบล-ตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
นีรนุช ใจเกาะ 5514400326 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมดาวิน 35/1-2 - - นานาใต้ สุขุมวิท4 คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110  
กัณฐิกา จูมณีย์ 5514400195 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ ห้อง 164 - ริเวอร์ซิตี้ โรงน้ำแข็ง โยธา สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพ 10100  
ณัฐญาณี บัวงาม 5514402687 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว The Dawin Bangkok 35/1-2 - - นานาใต้ สุขุมวิท 4 คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110  
กฤษณา ฤทธิชัย 5514403464 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 154 2 - - - อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120  
ทานิดา สร้อยทอง 5514400281 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Health Me Fitness 119 1 หมู่บ้านสวนนครินทร์1 ศรีนครินทร์46 ศรีนครินทร์ ประเวศ จ.กรุงเทพ 10250  
ละอองดาว งามงอน 5414400787 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด 945 - - - ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ยุวดี รัตนวัน 5514400386 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว เดอร์บัว วิลล่า สาขาเลี่ยงเมือง 299 7 - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
พนาไพร กลำเงิน 5514403608 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Black Canyon Coffee 404 10 การท่าอากาศยานเชียงราย - - อ.เมือง จ.เชียงราย 57101  
รุ่งรุจี ขยันการ 5414400772 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมลาพลาย่า 6 6 โรงแรม 6 บางแสนล่าง อ.เมือง จ.เชลบุรี 20130  
โสภาศิริ บุญล้อม 5514403770 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว พีพี เอราวัณ ปาล์ม 45/9 8 - - - อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  
สุภาภรณ์ เกษาพันธ์ 5414400899 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ทรายแก้วบีชรีสอตร์ 42743 4 - - - อ.กะทู้ จ.ภูเก็ด 21160  
ยุวดี หวังสารกลาง 5514402735 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว การบินไทย 66หลานหลวง - - - - ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพ 10100  
ชลธิดา นพไทย 5514402669 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว - 29 11 - - - อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34060  
จิราภรณ์ วงษาเสนา 5514402658 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว เดอะไทด์ รีสอร์ท 44/1 - - - หาดบางแสนสาย1 อ.เมือง จ.เชลบุรี 20130  
จีรประภา ยืนยาว 5514400218 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทธัญวิลล์ จำกัด 735/1-8 - - - ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 10250  
วาสนา จันทร์เขียว 5414400822 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ.กิจเจิญโฮมมาร์ท 287 8 - - เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
พุทธวรรณ ปทุมชาติ 5514403622 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี - - ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 - แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
นงคราญ ชัยระ 5514403552 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ้านค้อโคน 113 7 - - - อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  
ชุลีขวัญ ทองผาย 5514402672 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัทสกุณาหงษีร์ 190/25 9 - - - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
กฤตยา วานิชกุล 5314402528 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว รพ.กรุงเทพขอนแก่น 888 16 รพ.กรุงเทพขอนแก่น - มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
มยุรี กออ่อน 5514403653 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 - - - - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
เรืองฤทธิ์ จำปีศรี 5514402742 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Kreey? Express? 38 - One udomsuk - สุขุมวิท? บางนา จ.กรุงเทพ 10260  
ภคกุล เกียรติปริยัติ 5514400348 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว Ubon Adventist International Mission School 146 - - - พโลรังฤทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
กนกวรรณ ปัญจะวิสุทธิ์ 5514400188 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก 193 - - - ตากสิน อ.เมือง จ.ตาก 63000  
ณพัติกานต์ สลับศรี 5414400583 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บิ้กแคท มาร์ท จำกัด 402/6 - ฝ่ายบุคคล - วิทยะธำรงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  
นิตยา ชมวงษ์ 5514400313 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง 2222 7 - - เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
อารยา อุตมูล 5514403820 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด 199/541 4 - - - อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
จิราวรรณ สีมันตะ 5514403477 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ธงสวัสดิ์ ซีเมนต์บล็อก 168 8 - - อุบล-ศรีษเกษ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360  
เศกสิทธิ์ สีสองเมือง 5414400844 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ทรายแก้วบีชรีสอร์ท 42743 4 - - - อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 21160  
อารีรัตน์ รัตนวงค์ 5514400483 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว เอเซีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 296 - Asia Hotel - พญาไท ราชเทวี จ.กรุงเทพ 10400  
ชยากร ดีรักษา 5514400438 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว AIS 389/5-7 17 - - มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
เชาวรัตน์ ไชยวงศ์คต 5514400236 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว The Tawana Bangkok 80 - - - สุรวงศ์ บางรัก จ.กรุงเทพ 10500  
แสน กุลนิธิรัตน์ 5514403767 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บริษัท รีครีเอชั่นแนล บางกอก ไบค์กิ้ง จำกัด 350/127 - - พระราม3 ซอย71 พระราม3 ยานนาวา จ.กรุงเทพ 10120  
อมรรัตน์ แซ่เฮง 5514403792 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว บ้าน 148 4 - - - อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120  
กฤษดา เพ็ชรรัตน์ 5514401822 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 311 7 - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ฐิติมา เหล่าลี 5514401882 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด 1200 0 สำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด 30 บางนา-ตราด บางนา จ.กรุงเทพ 10260  
สุกัญญา ผาธรรม 5514404399 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม พรรณวรินทร์ มอนเทสซอริ 129 9 - เจริญสุข เอกมงคล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
จุฬาลักษ์ ฝากา 5514404065 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม siam frozen 555/1 6 - - - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
เอกณรงค์ บุญทัน 5514402137 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 712 6 - - - อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  
อิทธิ ทองหล่อ 5514404504 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ 2 42891 - - ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 3200  
นงค์ลักษณ์ บุญทัน 5514401929 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ร้าน R-PO SHOP - - ตวงทรัพย์ เพชรบุรี 21 ราชปรารภ 10อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 10400  
ฝนทิพย์ ดียิ่ง 5514404287 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ไทยวัสดุสาขาสุรินทร์ 322 2 - - เลียงเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  
สุคนมาศ วิบูลย์ชนม์ 5514402076 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม นีโอ วิลเลจ 531 1 - - - อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  
ปิยะนันท์ สุขจันทร์ 5514404272 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท A1 FUTURE 40/7 9 - - ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
จักรพันธ์ พันธ์คำ 5514404009 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 107 2 - - - อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160  
สุกัญญา คำพันธ์ 5414402293 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด 414 - Ais - พหลโยธิน พญาไท จ.กรุงเทพ 10400  
นภาภรณ์ ส่องแสง 5414403243 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม แม็คโคร 333 15 - - เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ทิพย์ธาวัลย์ ยิ่งยง 5514401905 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม platinumplace 50/140 3 - - - อ.ปวดแดง จ.ระยอง 21140  
ประภัสสร ลานนท์ 5514404214 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 311 2 - - - 34อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 34130  
จักรกฤษ สัมพันธ์ 5414403173 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม หจก.อุบลออกซิเย่น 98 3 - - แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
กนกวรรณ โพธิ์ป้อม 5514403969 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ 301 - ชั้น 3 - - อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  
ปัณฑิตา จันละออ 5514404258 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สำรักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ 5 5 - - - อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130  
สุภาภรณ์ จันทร์หอม 5514402108 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม - 42751 - - สุริยาตร์ 4 สุริยาตร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ธนวัต เรือนเงิน 5514404146 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม กรมป่าไม้ 61 - - - พหลโยธิน จตุจักร จ.กรุงเทพ 10900  
ประภาพร แสงวงค์ 5514404227 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม spider coff 130 - - - พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ศิริภรณ์ โนนใหม่ 5514402052 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลอุบลราชธานี 331 7 - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ปวีณา ล้อนันทกุล 5514401950 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม Easier 472/10 - - - - ปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330  
ชมพู มลสินท์ 5514404083 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 2 8 เพลินจิตเซ็นเตอร์ - สุขุมวิท คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110  
อรดา เมฆบุตร 5514402122 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 53/1 - - - - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
มัทวัน สายมณี 5514401961 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 36 8 - - อุบล-ตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ปวีณา วงศ์คำ 5514404232 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม คลิกนิกยิ้มหว่น 403 - - - ชยางกรู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ธีรเจต ลีลา 5514404155 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สำงานที่ดินจังอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม - - - - สถลมารค์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  
สุปราณี พรมทอง 5514402098 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม A-1 future 40/7 9 - - ตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
ปวีณา วรสิงห์ 5514404249 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ ค้อวัง 16 ึ7 - - - อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160  
จุไรรัตน์ เวฬุวะนาธร 5514404054 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด 42930 9 - ละหาร ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
จิราวรรณ อุ่นจันทร์ 5514401877 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม GT dollar(ไทยแลนด์) จำกัด 90 - ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ - รัชดาภิเษก ห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10310  
สุภิญา เข็มแก้ว 5514404441 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม สำนักงานเขตวังทองหลาง 2553 - สิริอุตพลาซ่าอาคารบี - ลาดพร้าว วังทองหลาม จ.กรุงเทพ 10310  
ลักษ์สุดา ดวงดี 5414402268 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม บริษัทหงส์เซิ่นพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 206/2 2 - - - อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
ปาณิชฎา ป้องศรี 5514404434 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม เจฟินเทค 325/7-8 - เจมาร์ท - รามคำแหง สะพานสูง จ.กรุงเทพ 10240  
ขวัญพิชฌาย์ เย็นสุดใจ 5514403994 สังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม ธ.กสิกรไทย 160/2 3 - - รัฐประชา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160  
อารียา ทัศนะพิทักษ์วงศ์ 5414402688 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัทยูแทคไทยจำกัด 78/1 5 - - บางนา-ตราด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  
ชยุห์ แก้วเสนา 5414403438 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ vegas168 8 34 - - เดช - บุณฑริก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  
ภาคภูมิ ชมอินทร์ 5414403654 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ TNN DIGITAL MEDIA 118/1 - ทิปโก้ ชั้น 9 39 พระราม 6 พญาไท จ.กรุงเทพ 10400  
ปิยะธิดา สวัสดิ์กุล 5414402527 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - 10 - - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
พีนภา บุญเกิด 5514401646 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเซ็นทรัลสปอร์ต - - - - ผาแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
สุวิมล จิตรัมย์ 5514401772 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ Kaminari Sushi 103/3 - - - ถนนนางลิ้นจี่ สาทร จ.กรุงเทพ 10120  
อิสริยพร แขขุนทด 5514401819 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บ.แมคไทยจำกัด 99 2 เซนทรัลแจ้งวัฒนะ เซนทรัลแจ้งวัฒนะ แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทรุบี 11120  
วารุณี ยอดรัก 5514401691 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บ้านมหามงคล 359/234 5 - - - อ.พุทธมณฑน จ.นครปฐม 73170  
สิริธิดา หอมชื่น 5514401749 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศูนย์บริการซัมซุง อุบลราชธานี 344/1 1 ศูนย์บริการซัมซุง อุบลราชธานี นิคโก้ ถ.สุริยาตร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
สุภาวดี ป้อมหิน 5514401769 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 263 5 - - - อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  
ลลิตา สุจริต 5514403013 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) 1 - อีส วอเตอร์ 5 จตุจักร วิภาวดีรังสิต จตุจักร จ.กรุงเทพ 10900  
ชยาภรณ์ อเนกา 5514401545 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหท่สองคอน - 10 - - - อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  
วันวิวัฒน์ พาลี 5414401980 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โลงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ - 5 - - - อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  
ทิพาพร ผลเกิด 5414401917 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัทภูมิวัน จำกัด 222 - โรงแรมใบหยก สกาย - ราชปรารภ ราชเทวี จ.กรุงเทพ 10400  
ปรัชญา เศษโถ 5514401624 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ประยงค์การปัก 133 17 - - - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
สุภัทรา งามผิว 5514401758 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 153 - - - ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ณัฐนรี จำปาขีด 5514401590 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี - - - - - อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
แพรวไพลิน พวงแก้ว 5514402267 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คลินิกแพทย์อาภาภรณ์ 36/4-5 - - - พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ณัฐธิดา ดอกสวย 5514402199 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บิ๊กซีสาขาสุรินทร์ - - - - - อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  
ประกายมาศ ไกรษี 5514402256 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ตะวันแดงอุบลราชธานี 101/14 - - - เลียงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
วีระยุทธ พันธ์ใหญ่ 5514403172 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด 37-47 - - - ศรีมงคล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
มะลิวัลย์ คัตะวงษ์ 5514403149 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด 109 - - - วิภาวดี - รังสิต จตุจักร จ.กรุงเทพ 10900  
โฉมทมาศ บั้งทอง 5514402144 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย - 5 - - - อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  
จิราวรรณ ไชยสงคราม 5514403086 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 200 4 - - แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทรุบี 11120  
ญาดา วัดละเอียด 5514402182 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ siricorn 68/9 11 - - สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
สมสมัย มั่นวิมล 5514402397 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ People TV 42739 - - ไสวสุวรรณ กรุงเทพ-นนท์13 บางซื่อ จ.กรุงเทพ 10800  
ณัฐนิชา สุดามาตย์ 5514402201 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หจก.เฟิร์สโฟน 15/33-34 - - ซอยธรรมวิถี 4 ธรรมวิถี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
วิษณุ ถิระพัฒน์ 5514402342 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง - 2 - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ภานุวัฒน์ พื้นผา 5514403132 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ bake cheese tart 42778 - - ปุณณวิถี สุขุมวิท101 พระโขนง จ.กรุงเทพ 10260  
ชลิดา มาลัยจิตต์ 5514404533 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ธนาคารกสิกรไทย 311 7 - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
อดิศร การพรมมา 5514402414 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ร้านส้มตำไฮโล - - - - - อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  
อนุสรา แก้วเสนา 5514402432 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ชิคิน วิงซ์ 8 34 - - - อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  
ประภารัตน์ แก้วคำมา 5514403903 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร Tints of Blue Residence 47 - - สุขุมวิท 27 สุขุมวิท วัฒนา จ.กรุงเทพ 10110  
สุภาพ การัมย์ 5514401060 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร KOI th? thailand - - Central Plaza Grand Rama 9 ชั้น 6 - รัชดาภิเษก ห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10400  
อรอุมา คุ้มครอง 5514401105 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร โรงเรียนสังขะ 422 1 - - - อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150  
ยุพดี สีสังขาล 5514400988 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 126 1 - - - อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110  
พรนภา บัวจันทร์ 5514400915 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร OWNDAYS (THAILAND) CO.,LTD 999/9 2 CentralWorld รามา รามา1 ปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330  
สุทธิรัตน์ ไชยปัญญา 5514401040 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 700/889 3 - - - อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160  
สุจิตรา บุญเหลือ 5514401033 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร บ้านสุขาวดี 228 2 - - สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
ภูสุดา บุตรบัว 5514400960 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร GE MAO RUBBER INTERNATIONAL(THAILAND) 700/889 3 - - - อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160  
วิภาวดี เสาร์แก้ว 5514400995 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 429 8 - - - อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150  
พีรวิชญ์ ศรมณี 5514400959 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600 - - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
กรเกตุ สดแสนรัตน์ 5514400786 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร King power 999 - - - บางนา-ตราด จตุจักร จ.กรุงเทพ 10540  
ขนิษฐา วรรณเสน 5514400807 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร บริษัท เฟิงเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 858/16 1 - - - อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
ชิดชนก สระสงคราม 5514400852 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 53/4 - - - แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  
อังสุดา ระดาฤทธิ์ 5514401116 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร DB SCHENKER (THAI) LTD. 553/19-23 1 - - - อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
วรรณกานต์ เสริมศรี 5414403731 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร ร้านมิตรนิยม ปรางค์กู่ 227/5 1 - - - อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170  
มินตรา ผาสุข 5514400973 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 261 1 - - - อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110  
ณิชชานันท์ พันธ์นิพนธ์ 5514400863 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร บ้านสุขาวดี 228 2 - - สุุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
ศิริวรรณ จันทุลาง 5514401015 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร บริษัท ซันเพาเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 999/12 2 - กิ่งแก้ว 14/1 กิ่งแก้ว จตุจักร จ.กรุงเทพ 10540  
วิริญญา สมสมัย 5514401004 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร บริษัท เจมบอน ออโต้ พาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 999/22 2 หมู่บ้าน กฤษณา 42749 กิ่งแก้ว จตุจักร จ.กรุงเทพ 10540  
ธันยชนก เบ้าทอง 5414401647 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี - 4 บ้านท่าศาลา - - อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  
วารุณี สมตน 5414401760 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น - 225 4 - - - อ.นิคมคำสร้อง จ.มุกดาหาร 49130  
อารียา เกลี้ยงแก้ว 5514403949 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร โรงเรียนสอนภาษาฮิมาวาริ 2/22,2/23 - อาคารแบงคอคเมดิเพลกซ์ สุขุมวิท 42 สุขุมวิท คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110  
น้ำอ้อย สินศิริ 5514401303 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร โรงแรมเดอะซายน์ 555/65 5 - - - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
กชกร เกิดโภคา 5514401161 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร SHOEI MFG. (THAILAND) CO.,LTD 234 2 - - บางนา-ตราด อ.เมือง จ.เชลบุรี 20000  
นันทพร คำศรีสุข 5514401299 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร โรงแรมเดอะซายน์ 555/65 5 - นาเกลือ 12 นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
ปัทมาวดี แสนทวีสุข 5514401332 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ร้านต้นข้าวเนื้อย่างเกาหลี 208 3 - - - อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000  
ขนิษฐา สินสว่าง 5514401189 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร โรงแรมเดอะซายน์ 555/65 5 - - - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
ณัฐพล ศรีเนตร 5514401244 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร MONTIEN HOTEL BANGKOK 54 - - Suriya Wong Surawong บางรัก จ.กรุงเทพ04 10500  
นฤมล หมูนคำ 5514401277 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร โรงเรียนนาส่วงวิทยา 107 3 โรงเรียนนาส่วง ประชาชื่น ประชาชื่น อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  
กรองกาญจน์ หาทวี 5514401174 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร บริษัทจัดหางานอุบลไทยเวิลเดอร์ - - - - - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
สุพรรณี สมแก้ว 5514401479 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ลองบีทการ์เดน โฮเต็ล แอนด์ สปา 499/7 5 ลองบีท 16 พัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
ดวงกมล บุญไทย 5514402870 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านเป้า - 8 - - - อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110  
สิริภา ค้ำคูณ 5514402953 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา 59/2 - - - กรุงศรีนอก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  
พัชรา โคสา 5514400638 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร Hair@Nail 979 - สยามเซ็นเตอร์ - พระราม 1 ปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330  
รจนา เทียนแดง 5514403862 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร บริษัท อิออนแฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด 509 - c-202A ชั้น 2 - ประเสริฐมนูกิจ ลาดพร้าว จ.กรุงเทพ 10230  
สุรัฏฏิกาลต์ แสนพิมพา 5514400771 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร เทสโก้โลตัสสาขาบ้านฉาง 66 3 - - - อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130  
ประภาพร มุ่งหมาย 5514402919 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) - 7 - - - อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  
ปริศนา ทองแสง 5514402937 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย - 6 - - - อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  
วัชราภรณ์ ผ่องใส 5514400690 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ - 9 - - - อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320  
จิระนันท์ เหลาเคน 5514402867 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 65 2 - - - อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ยุภาวดี ครั้งพิบูล 5514403851 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร เดอะมอลล์ บางแค 518 1 - - เพชรเกษม ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ 10160  
ยุทธพงษ์ มาลา 5414403599 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนเดชอุดม 377 19 - - สถลมาร์๕ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  
เกษรา ปรากฏ 5514402830 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล -- 1 - - - อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  
ขจรจิตร สิงห์มนต์ 5514402847 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร บริษัทยูนิเวอร์แซลโฟน 48/6-7 - - ธรรมวิถี ธรรมวิถี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
กิรติ นาสารี 5414400961 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร ธนาคารกสิกรไทย 309/9 9 -- --- - อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  
เพียรอักษร น้อยวงษ์ 5514400654 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 - - - สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
เบญจวรรณ ทองหยอด 5514400582 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวัน 301 3 - - - อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
กชกร บัวตูม 5514400490 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนปทุมพิทยาคม 247 3 - - สมเด็จ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
นฤมล จันทนะชาติ 5514400564 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - EN6 - - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
พอลาวัณย์ พิบูลย์ศักดิ์โสภณ 5514400623 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 - LA - สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
วิภาวี ประสานสอน 5514400713 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 - - - ราชบุตร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ศิวะพร เรืองสิทธิ์ 5514400731 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ปริญญาตรี ภาษาไทยและการสื่อสาร บริษัทเมกาโฮม 49 8 - - - อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240  
สินไหม ชะบาพฤกษ์ 5314400256 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Lead Language Centre 72/2 - - - พิชิตรังสรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
เจนจิรา ชาติภูธร 5514402472 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 61 4 - - - อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240  
ณิจยาวรรณ มะธิปิไข 5414400150 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงแรมเรเนสซองส์ - - - - - ปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330  
ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์ 5414400116 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร happening 21/96 0 RCA RCA เพชรบุรี ห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10310  
ชุลีพร ชูราษี 5514402494 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - - - สถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
วงศกร ชัยภักดี 5414400299 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร IPH Studio 1980 - Degree Square 38/1 เพชรบุรี ห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10310  
ณัฐวดี เดชาเสถียร 5514400069 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อิออน ธนสินทรัพย์ 356/1 12 cp tower - - อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
อภินันท์ ดาทอง 5414400466 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Wyndham sea pearl resort phuket 39825 - - - พระบารมี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ด 83120  
ทิวารักษ์ แซ่โล้ว 5414400189 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 118/1 1 - - อุบล-ตระการ 34อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 34130  
แพรวา พยุงสุข 5514402571 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย) 222 - - - วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง จ.กรุงเทพ05 10210  
ชนัญชิดา เถาวัลย์ 5414402587 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 - - - - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
กนกเนตร สมคะเณย์ 5514403262 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Bangna serviced apartment 5 - - บางนา-ตราด 23 - บางนา จ.กรุงเทพ 10260  
อภิญญา อ่อนคำผาง 5414400455 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านนาเมือง - - - - อุบล-ตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
มัณฑณา อักโข 5514403356 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Wingspan 89 - - - วิภาวดีรังสิต จตุจักร จ.กรุงเทพ 10900  
ปาลตี จันทร์ตรี 5514403330 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Theresa Upatham School 61 4 - - - อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240  
ปาจรีย์ ธรรมเจริญ 5514402548 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ISS 222 - - - วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง จ.กรุงเทพ 10210  
วรวิทย์ ประสวนศรี 5514400140 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 85 - - - สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
สิริฉัตร ปัญญาบารมี 5514400160 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านชีทวน - 2 - - - อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  
วิภาวรรณ สมบูรณ์ 5514402593 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 8 - - ตระการ-พนา 34อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 34130  
ธัญภูมิ ภูงามทอง 5514400072 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - คณะศิลปศาสตร์ - สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  
จันทภา มัชฌิมาพฤทธิ์ 5514400032 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 1 - - - จตุจักร จ.กรุงเทพ 10540  
อิทธิพล คำนนท์ 5514403437 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด 89 - 13 - วิภาวดีรังสิต จตุจักร จ.กรุงเทพ 10900  
ประวีณา เชื้อวังคำ 5514400128 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สยามแอ์ทรานสปอร์ตแอไลน์ 222 - สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 - วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง จ.กรุงเทพ 10210  
บุษบาวรรณ ธนเลิศเมธี 5514400094 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย) 222 - - - วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง จ.กรุงเทพ 10210  
วัชรินทร์ แว่นทอง 5414400303 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร bankok flight services 777 1 BFS GROUND - - จตุจักร จ.กรุงเทพ 10540